ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1073 ბილეთი


#1640
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე ყვითელი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1642
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მწვანე, ასევე ლურჯი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1644
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ შავი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მწვანე, ასევე შავი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1649
თუ მძღოლი უახლოვდება შუქნიშანს, რომელზეც მოძრაობის ნებადამრთველი მაშუქი სიგნალი უკვე დიდი ხნის განმავლობაშია ჩართული, მან უნდა:
 • 1
  გაზარდოს სიჩქარე და თვალყური ადევნოს შუქნიშნის მაშუქ სიგნალებს
 • 2
  გააგრძელოს მოძრაობა ისე, რომ მზად იყოს სატრანსპორტო საშუალების ნებისმიერ მომენტში უსაფრთხოდ გასაჩერებლად
 • 3
  გაზარდოს სიჩქარე, თუნდაც იგი აჭარბებდეს ნებადართული სიჩქარის ზღვარს, რათა მოასწროს გზის აღნიშნული მონაკვეთის შუქნიშნის მოძრაობის ამკრძალავ მაშუქი სიგნალის ჩართვამდე გავლა
შუქნიშნის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1650
როგორ უნდა მოიქცეს უკანა წამყვანღერძიანი ავტომობილის მძღოლი, რათა აიცილოს მოყინულ გზაზე მოძრაობისას უკანა ხიდის გვერდულად მოცურება?
 • 1
  სიჩქარის შემცირებისას ყოველთვის გამოიყენოს სადგომი მუხრუჭი
 • 2
  მოერიდოს გადაბმულობის ქუროს სატერფულის მკვეთრ აშვებას და აქსელერატორის სატერფულის მკვეთრ დაჭერას
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოქმედება სწორია
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1651
რა ფუნქციას ასრულებს უსაფრთხოების ღვედი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს?
 • 1
  მხოლოდ აღკვეთს მძღოლისა და მგზავრების ინერციით გადადგილებას, შესაბამისად მათ შეჯახებას სატრანსპორტო საშუალების ინტერიერის დეტალებზე და სხვა მგზავრებთან
 • 2
  მხოლოდ მძღოლსა და მგზავრებს აკავებს პოზიციაში, რომელიც უზრუნველყოფს აირბაგების (დამცავი ბალიშების) უსაფრთხოდ გახსნას
 • 3
  ასრულებს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა ფუნქციას
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1652
როგორ უნდა მოიქცეს მძღოლი, თუ საწევარასა და ნახევარმისაბმელის დამაკავშირებელ მოწყობილობაზე წარმოიშვა ისეთი სახის გაუმართაობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი განცალკევება?
 • 1
  სახელდახელოდ დააყენოს დამატებითი სამაგრები და მინიმალური სიჩქარით გადაიყვანოს ავტომობილი სარემონტო ადგილზე ან სადგომზე
 • 2
  ნახევარმისაბმელის უკანა მხარეს დაამაგროს საავარიო ნიშანი და გადაიყვანოს ავტომობილი სარემონტო ადგილას
 • 3
  შეწყვიტოს მოძრაობა
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1653
ჩამოთვლილიდან რომელი მოთხოვნა უნდა იქნეს დაცული ავტომობილის სატვირთო განყოფილებაში ტვირთის განთავსებისას?
 • 1
  მხოლოდ ის, რომ ტვირთი უნდა განთავსდეს მაქსიმალურად თანაბრად სატვირთო განყოფილების იატაკის ზედაპირზე
 • 2
  მხოლოდ ის, რომ ტვირთი უნდა განთავსდეს რაც შეიძლება დაბლა
 • 3
  მხოლოდ ის, რომ ტვირთის განთავსებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ღერძებზე ნებადართული დატვირთვები.
 • 4
  დაცული უნდა იქნეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოთხოვნა
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1654
რა ფუნქციებს ასრულებს რესივერი ავტომობილის პნევმატურ სამუხრუჭე სისტემაში?
 • 1
  უზრუნველყოფს შეკუმშული ჰაერის რეზერვის შექმნას
 • 2
  უზრუნველყობს ჰაერიდან კონდენსატის გამოყოფას
 • 3
  ზრდის ჰაერის წნევას
 • 4
  ზრდის დამუხრუჭების ძალას
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1655
როგორ უნდა მოიქცეს მძღოლი მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემის (ABC) არ მქონე ავტომობილის დამუხრუჭებისას, რათა ავტომობილმა არ დაკარგოს მართვადობა?
 • 1
  დაამუხრუჭოს მხოლოდ ძრავით
 • 2
  დაამუხრუჭოს მუშა მუხრუჭით, დამატებით სადგომი მუხრუჭის გამოყენებით
 • 3
  დაამუხრუჭოს სამუხრუჭე სატერფულზე პულსირებულად დაჭერით, ამასთან ეცადოს არ გამოიწვის თვლების ბლოკირება
 • 4
  უნდა შეეცადოს მკვეთრად დააწვეს მუხრუჭის სატერფულს, რათა ამ გზით სწრაფად შეაჩეროს ავტომობილი
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1660
დღე-ღამის ბნელ დროს საპირისპირო მიმართულებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალების ფარების შუქით თვალის მოჭრის სიძლიერის შემცირების მიზნით, მძღოლისათვის მიზანშეწონილია:
 • 1
  ჩართოს ავტომობილის სალონის განათება
 • 2
  განახორციელოს მკვეთრი დამუხრუჭება და გაიკეთოს მსუბუქად ტონირებული მზის სათვალე
 • 3
  შეძლებისდაგვარად მიმართოს მზერა სავალი ნაწილის მარჯვენა ნაპირის მხარეს
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1661
შეიძლება თუ არა გადამზიდველის პასუხისმგებლობა გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს ხელშეკრულებით?
 • 1
  შეიძლება
 • 2
  არ შეიძლება
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1663
ვალდებულია თუ არა პირი, რომელიც საჯაროდ სთავაზობს ტვირთის გადაზიდვასა და მგზავრთა გადაყვანას, დადოს გადაყვანა-გადაზიდვის ხელშეკრულება?
 • 1
  ვალდებულია, თუ არ არსებობს უარის თქმის საფუძველი
 • 2
  ასეთ ვალდებულებას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1664
ტვირთის გადაზიდვისათვის ზედნადები დგება:
 • 1
  ორ ცალად, რომელთაც ხელს აწერენ გადამზიდველი და მიმღები, ამასთან პირველი პირი რჩება გადამზიდველს, ხოლო მეორე - ტვირთის მიღებასთან ერთად გადაეცემა მიმღებს
 • 2
  სამ ცალად, რომელთაც ხელს აწერენ გამგზავნი და გადამზიდველი, ამასთან პირველი პირი რჩება გამგზავნს, მეორე თან ერთვის ტვირთს, მესამეს კი იტოვებს გადამზიდველი
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1665
აქვს თუ არა გადამზიდველს ტრანსპორტის ან ტვირთის სახეობების შესაბამისი რაოდენობის ზედნადების შედგენის მოთხოვნის უფლება?
 • 1
  აქვს უფლება, თუ გადასაზიდი ტვირთი ნაწილდება რამდენიმე ტრანსპორტზე, ან საქმე ეხება სხვადასხვა სახის ანდა ცალკეულ პარტიებად დაყოფილ ტვირთს
 • 2
  არ აქვს უფლება, ვინაიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ზედნადების, მხოლოდ ორ ეგზემპლიარად შედგენა
 • 3
  აქვს უფლება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტვირთის გადაზიდვისათვის დადგენილი ვადა 60 კალენდარულ დღეზე მეტია
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1666
ქვემოთ ჩამოთვლილ, რომელ მონაცემს არ უნდა შეიცავდეს ტვირთის გადაზიდვისათვის შედგენილი ზედნადები?
 • 1
  ტვირთის გადაცემის დღესა და ადგილს, ასევე ტვირთის მიტანის ადგილს
 • 2
  ტვირთის სახეობის ჩვეულებრივ სახელწოდებასა და შეფუთვის სახეს, საფრთხეშემცველი ტვირთების დროს, მათ საყოველთაოდ აღიარებულ აღნიშვნას
 • 3
  ტვირთის წონას ან სხვაგვარად აღნიშნულ რაოდენობას
 • 4
  ზედნადები უნდა შეიცავდეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა მონაცემს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1667
ქვემოთ ჩამოთვლილ, რომელ მონაცემს არ უნდა შეიცავდეს ტვირთის გადაზიდვისათვის შედგენილი ზედნადები?
 • 1
  მისი გაცემის დღესა და ადგილს
 • 2
  გადასაზიდი ტვირთების რაოდენობას, ნიშნებსა და ნომრებს
 • 3
  გადაზიდვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს (გადაზიდვის ფასს, დამატებით ხარჯებს, იმპორტის გადასახადებს და სხვა ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშობა ხელშეკრულების დადებიდან ტვირთის მიტანამდე)
 • 4
  ზედნადები უნდა შეიცავდეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა მონაცემს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1668
ქვემოთ ჩამოთვლილ, რომელ დამატებით მონაცემს არ შეიძლება შეიცავდეს ტვირთის გადაზიდვისათვის შედგენილი ზედნადები?
 • 1
  სხვა ტრანსპორტზე გადატვირთვის აკრძალვას
 • 2
  ხარჯებს, რომლებსაც გამგზავნი თავის თავზე იღებს
 • 3
  ტვირთის გაგზავნის დროს გადასახდელი ფასდანამატის ოდენობას
 • 4
  საჭიროების შემთხვევაში, ზედნადები შეიძლება შეიცავდეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ მონაცემს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1669
ქვემოთ ჩამოთვლილ, რომელ დამატებით მონაცემს არ შეიძლება შეიცავდეს ტვირთის გადაზიდვისათვის შედგენილი ზედნადები?
 • 1
  ტვირთის ღირებულებას და მიწოდებისადმი განსაკუთრებული ინტერესის აღნიშვნას
 • 2
  გამგზავნის მითითებებს გადამზიდველის მიმართ ტვირთის დაზღვევის შესახებ
 • 3
  გადამზიდველისათვის გადაცემული საბუთების ჩამონათვალს
 • 4
  საჭიროების შემთხვევაში, ზედნადები შეიძლება შეიცავდეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ მონაცემს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill
#1670
აქვს თუ არა უფლება გამგზავნს მოსთხოვოს გადამზიდველს ტვირთის წონის ან მისი სხვაგვარად მოცემული რაოდენობის გადამოწმება?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
 • 3
  აქვს უფლება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნულს ითვალისწინებს გადაზიდვის ხელშეკრულება
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 B+C1, Mill