ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1073 ბილეთი


#1486
რატომ არის ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების მართვა საფრთხის შემცველი?
 • 1
  მხოლოდ იმიტომ, რომ ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლის რეაქციის დრო იზრდება
 • 2
  მხოლოდ იმიტომ, რომ ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი ადეკვატურად ვერ აანალიზებს გზაზე არსებულ სიტუაციას
 • 3
  ნარკოტიკული თრობა იწვევს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა ფაქტორს
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1572
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის შერჩევისას მძღოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს:
 • 1
  მხედველობის პირობებს
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე საგზაო მონიშვნით განსაზღვრულ მოთხოვნებს
 • 3
  თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი გარემოება გასათვალისწინებელი არ არის
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1577
მოძრაობის საპირისპირო მიმართულების ზოლზე გადასვლით გასწრების მანევრის შესრულებისას, საავარიო სიტუაციის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ის გარემოება, რომ მძღოლი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აფასებს, როგორც:
 • 1
  უფრო ნაკლებს ვიდრე სინამდვილეშია
 • 2
  უფრო მეტს ვიდრე სინამდვილეშია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1579
სწორ გზაზე, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს მძღოლი აღიქვამს:
 • 1
  უფრო მეტად, ვიდრე სინამდვილეშია
 • 2
  უფრო ნაკლებად, ვიდრე სინამდვილეშია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1582
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს სპეციალური შუქურა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1583
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის, ასევე ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  საიდუნქციო მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1589
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1591
სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის გაზრდისას როგორ იცვლება მძღოლის მხედველობის არე?
 • 1
  მხედველობის არე ფართოვდება
 • 2
  მხედველობის არე ვიწროვდება
 • 3
  მხედველობის არე არ იცვლება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1592
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ყვითელი ავტომობილის, ასევე ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1594
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1595
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ გზაჯვარედინის მარჯვენა მხრიდან შემომავალი გზის საფარი გრუნტოვანია?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მოტოციკლის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1607
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი, ასევე ყვითელი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1608
ჩამოთვლილიდან რამ შეიძლება გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უნარის გაუარესება?
 • 1
  მხოლოდ იმ სამკურნალო პრეპარატის მიღებამ, რომელიც აქვეითებს რეაქციას და ყურადღებას
 • 2
  მხოლოდ ძლიერმა დაღლილობამ ან უძილობამ
 • 3
  მხოლოდ ალკოჰოლურმა, ნარკოტიკულმა ან ფსიქოტროპულმა თრობამ
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილმა ნებისმიერმა გარემოებამ
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1609
საავარიო სიტუაციის წარმოქმნის საფრხე იზრდება:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი სათანადოდ არ იცავს დისტანციას ან გვერდით ინტერვალს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი მანევრს იწყებს ისე, რომ არ რწმუნდება მის უსაფრთხოებაში
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1617
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ტროლეიბუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ყვითელი ავტომობილის, ასევე ტროლეიბუსის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1622
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი, ასევე ყვითელი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1623
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის, ასევე ავტობუსის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1627
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ყველა შუქნიშანში ანთია ყვითელი მოციმციმე სიგნალი?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე ავტობუსის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1635
ჩამოთვლილი გარემოებიდან, რომელი მიანიშნებს ძრავის კვების სისტემის გაუმართაობაზე ან ძრავის არასწორი რეგულირების შედეგად საწვავის ხარჯვის მკვეთრ მომატებაზე?
 • 1
  მხოლოდ მაყუჩიდან გამონაბოლქვი მძლავრი მუქი კვამლი
 • 2
  მხოლოდ მაყუჩიდან ჟონვადი კონდენსირებული სითხე
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1637
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მოტოციკლის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill