ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1073 ბილეთი


#1371
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, თუ არა დგება დასვენების პერიოდი მძღოლმა რამდენი საათის განმავლობაში მართვის პერიოდის შემდეგ უნდა დაისვენოს არანაკლებ 45 წუთისა?
 • 1
  3,5 საათის
 • 2
  4,5 საათის
 • 3
  5,5 საათის
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1372
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, თუ არა დგება დასვენების პერიოდი ოთხნახევარი საათის განმავლობაში მართვის პერიოდის შემდეგ მძღოლმა უნდა შეისვენოს არანაკლებ:
 • 1
  20 წუთისა
 • 2
  30 წუთისა
 • 3
  45 წუთისა
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1373
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, ვალდებულია თუ არა მძღოლი დასვენების წინა ყოველდღიური ან ყოველკვირეული პერიოდის დასრულებიდან ყოველი 24-საათიანი პერიოდის განმავლობაში გამოიყენოს ახალი ყოველდღიური დასვენების პერიოდი?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1374
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად ტერმინი „დასვენების ნორმალური ყოველდღიური პერიოდი“ ნიშნავს დასვენების ნებისმიერ პერიოდს არანაკლებ:
 • 1
  11 საათის ხანგრძლივობით
 • 2
  9 საათის ხანგრძლივობით
 • 3
  7 საათის ხანგრძლივობით
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1375
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად ტერმინი „დასვენების შემცირებული ყოველდღიური პერიოდი“ ნიშნავს დასვენების ნებისმიერ პერიოდს არანაკლებ:
 • 1
  7 საათის, მაგრამ 9 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობით
 • 2
  9 საათის, მაგრამ 11 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობით
 • 3
  11 საათის ხანგრძლივობით
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1376
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მართვის პერიოდები მოიცავს მართვის ნებისმიერ დროს:
 • 1
  მხოლოდ ხელშემკვრელ მხარეთა ტერიტორიაზე
 • 2
  მხოლოდ იმ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ ხელშემკვრელ მხარეებს
 • 3
  როგორც ხელშემკვრელ მხარეთა ტერიტორიაზე, ასევე იმ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ ხელშემკვრელ მხარეებს
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1377
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, თუ მძღოლი მართავს საკონტროლო მოწყობილობით აღჭურვილ სატრანსპორტო საშუალებას მას უნდა შეეძლოს წარადგინოს ჩანაწერები მართვისა და დასვენების დროის შესახებ:
 • 1
  ციფრული ტაქოგრაფების შემთხვევაში წინა 14 კალენდარული დღის
 • 2
  ანალოგიური ტაქოგრაფების შემთხვევაში მხოლოდ მიმდინარე დღის
 • 3
  ნებისმიერ შემთხვევაში მიმდინარე დღის და წინა 28 კალენდარულ დღის
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1378
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმების (AETR) თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებული საკონტროლო მოწყობილობა უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ დაფიქსირდეს:
 • 1
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე და გავლილი მანძილი
 • 2
  მხოლოდ მართვის ხანგრძლივობა
 • 3
  მხოლოდ დასვენების და შესვენების ხანგრძლივობა
 • 4
  როგორც სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე და გავლილი მანძილი, ასევე მართვის, დასვენებისა და შესვენების ხანგრძლივობა
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#1379
სხვა პირისათვის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი იმყოფება ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს შესაბამისი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ან ეს უფლება შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • 3
  აბ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1380
ეკრძალება თუ არა სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ მძღოლს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არ ეკრძალება
 • 2
  ეკრძალება
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1381
რაზეა დამოკიდებული სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭო მანძილი?
 • 1
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე
 • 2
  მხოლოდ გზის საფარის მდგომარეობაზე
 • 3
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ გარემოებაზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1426
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის როგორი სტილი უზრუნველყოფს საწვავის ნაკლებ ხარჯს?
 • 1
  მდორე აჩქარება მკვეთრი შენელებით
 • 2
  ხშირი და მკვეთრი აჩქარება მდორე შენელებით
 • 3
  მდორე აჩქარება მდორე შენელებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1428
ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას, მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივმა დამუხრუჭებამ გამორთული გადაბმულობით შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  საჭით მართვის მექანიზმის მწყობრიდან გამოსვლა
 • 2
  სამუხრუჭე სისტემის გადახურება და დამუხრუჭების ეფექტურობის შემცირება
 • 3
  სამუხრუჭო მანძილის შემცირება
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1430
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, რომელ შემთხვევაში არ უნდა მისცეს მძღოლმა მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალი მანევრის დაწყებამდე?
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის უკან არ მოძრაობს სხვა სატრანსპორტო საშუალება
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სიგნალმა შეიძლება შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1431
მოლიპულ გზაზე, საჭის თვლის მკვეთრი მობრუნებით გამოწვეული მოცურების შესაწყვეტად ავტომობილის მძღოლმა, უნდა:
 • 1
  გამორთოს გადაბმულობა
 • 2
  ჩართული გადაბმულობით მდორედ დაამუხრუჭოს
 • 3
  სწრაფად, მაგრამ მდორედ საჭის თვალი მოაბრუნოს მოცურების მხარეს, შემდეგ საჭის თვლით გაასწოროს ავტომობილის ტრაექტორია
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1439
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში გამოიწვევს:
 • 1
  სრულწლოვანი მძღოლისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 6 თვით შეჩერებას, ხოლო 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ერთი წლით შეჩერებას
 • 2
  სრულწლოვანი მძღოლისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 3 თვით შეჩერებას, ხოლო 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 6 თვით შეჩერებას
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1449
რა დადებითი მხარე აქვს სატრანსპორტო საშუალებაზე ზამთრის საბურავების გამოყენებას ზამთრის პერიოდში?
 • 1
  გამოირიცხება სატრანსპორტო საშუალების გვერდითი მოცურების საფრთხე
 • 2
  შესაძლებელი ხდება ნებისმიერ ამინდში სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა მაქსიმალური კონსტრუქციული სიჩქარით
 • 3
  მცირდება მოლიპულ გზის საფარზე თვლების სრიალისა და ბუქსაობის შესაძლებლობა
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1475
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რომელ შემთხვევაშია მიზანშეწონილი გვერდითი ინტერვალის გაზრდა?
 • 1
  მხოლოდ მაღალი სიჩქარით შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევისას
 • 2
  მხოლოდ გრძელი სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევისას
 • 3
  მხოლოდ სველი, მოლიპული ან უსწორმასწორო გზის მონაკვეთზე მოძრაობისას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1482
თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ ქვეითთა გადასასვლელზე გადაადგილდება მოხუცი ქვეითი, მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს:
 • 1
  მხოლოდ, რომ მოხუცი ქვეითი შეიძლება სათანადოდ ვერ აფასებდეს მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს
 • 2
  მხოლოდ, რომ შესაძლებელია მოხუც ქვეითს მკვეთრად ჰქონდეს დაქვეითებული სმენა ან/და მხედველობა
 • 3
  მხოლოდ, რომ მოხუცი ქვეითის რეაქცია უფრო შენელებულია
 • 4
  ყველა ჩამოთვლილი გარემოება
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1484
სატრანსპორტო საშუალების საბურავებში აირის დაბალმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  მხოლოდ საწვავის ხარჯის მატება
 • 2
  მხოლოდ საჭით მართვის გაძნელება
 • 3
  მხოლოდ საბურავების გადახურება
 • 4
  როგორც საწვავის ხარჯის მატება, ასევე საჭით მართვის გაძნელება და საბურავების გადახურება
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill