ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1085 ბილეთი


#1718
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის შედეგად, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა ან მოძრაობის შეფერხება, იწვევს:
 • 1
  ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღემდე ვადით
 • 2
  დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით
 • 3
  დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1719
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის შედეგად, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის, გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის, სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება, იწვევს:
 • 1
  დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით
 • 2
  დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას
 • 3
  დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1720
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, მძღოლის მიერ ქვეითთა გადასასვლელის გავლის წესის, საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნის დარღვევა, ან მოტოციკლით ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით ჯგუფურ მოძრაობაში მონაწილეობა, რაც აფერხებს საგზაო მოძრაობას ან საშიშროებას უქმნის მოძრაობის უსაფრთხოებას გამოიწვევს:
 • 1
  სიტყვიერ გაფრთხილებას
 • 2
  დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1721
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან/და მანევრირების წესების დარღვევა გამოიწვევს:
 • 1
  დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით
 • 2
  დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერებას 15 დღემდე ვადით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1722
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებაზე საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა გამოიწვევს:
 • 1
  მძღოლის ან საწარმოს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით
 • 2
  მძღოლის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  მძღოლის ან საწარმოს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1723
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა გამოიწვევს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 1 წლის ვადით
 • 2
  დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 3 თვის ვადით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1724
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვა-გადაყვანის „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ“ ევროპის შეთანხმების (AETR) წესების დარღვევით განხორციელება გამოიწვევს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერებას 1 წლით
 • 2
  დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით
 • 3
  დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე C C1 D D1 B+C1, Mill
#1725
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, ავტომობილის რომელი კვანძის გამართულობა უნდა შეამოწმოს მძღოლმა რეგულარულად?
 • 1
  მხოლოდ საჭის მართვის მექანიზმის
 • 2
  მხოლოდ საბურავების
 • 3
  მხოლოდ გარე სანათი ხელსაწყოების
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა კვანძის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D D1 B+C1, Mill
#1726
სატვირთო ფურგონის სატვირთო განყოფილების საერთო ტევადობის გამოთვლისას, ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი პარამეტრი არ უნდა იქნას გათვალისწინებული?
 • 1
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიმაღლე
 • 2
  ავტომობილის საერთო სიგრძე
 • 3
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიგანე
 • 4
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიგრძე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 B+C1, Mill
#1727
ავტომობილის დამუხრუჭებისას გამოცემული ლითონის ხმა და დამახასიათებელი ჭრიალი მიუთითებს:
 • 1
  პნევმატური სამუხრუჭო სისტემიდან ჰაერის გაჟონვაზე
 • 2
  მუხრუჭების არასათანადო რეგულირებაზე
 • 3
  სამუხრუჭე ხუნდების გაცვეთაზე
 • 4
  პნევმატური სამუხრუჭო სისტემაში მომატებულ კონდესატის დონეზე
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1728
თუ ავტომობილი აღჭურვილია მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემით (ABS):
 • 1
  მძღოლს შეუძლია დამუხრუჭება დაიწყოს მოგვიანებით, რადგან სამუხრუჭო მანძილი მცირდება
 • 2
  მატულობს სამუხრუჭო სისტემის სიმძლავრე
 • 3
  ასეთი ავტომობილი დამუხრუჭებისას უკეთ მართვადია
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1729
ჩამოთვლილი სამუხრუჭო სისტემებიდან, რომელი უფრო სწრაფად უზრუნველყოფს მუხრუჭების ამოქმედებას?
 • 1
  ჰიდრავლიკური სამუხრუჭო სისტემა
 • 2
  პნევმატიური სამუხრუჭო სისტემა
 • 3
  კომბინირებული სამუხრუჭო სისტემა
 • 4
  მუხრუჭის ამოქმედების სიჩქარე არ არის დამოკიდებული სამუხრუჭო სისტემის კონსტრუქციაზე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1730
სატვირთო ავტომობილზე ტვირთის მოთავსებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას:
 • 1
  მხოლოდ სიმძიმის ცენტრის მდებარეობა
 • 2
  მხოლოდ ღერძზე დატვირთვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
 • 3
  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს, ტვირთის გადაადგილების ალბათობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოთხოვნა და გარემოება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 B+C1, Mill
#1737
როგორ გავლენას ახდენს სამუხრუჭო სისტემის გამართულ მუშაობაზე სამუხრუჭო დისკებზე დიდი ოდენობით ჟანგის არსებობა?
 • 1
  დადებითს, რადგანაც დიდი ოდენობით ჟანგი აუმჯობესებს ხახუნის ძალას დისკსა და ხუნდებს შორის
 • 2
  უარყოფითს, რადგანაც დიდი ოდენობით ჟანგი იწვევს სამუხრუჭო სისტემის არათანაბარ მუშაობას
 • 3
  დისკებზე დიდი ოდენობის ჟანგის არსებობა გავლენას არ მოახდენს სამუხრუჭო სისტემის მუშაობაზე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D D1 B+C1, Mill
#1742
რა უნდა გვახსოვდეს მავნე ნივთიერებებისგან გარემოს დასაცავად?
 • 1
  უნდა მოვერიდოთ სატრანსპორტო საშუალების დგომას ჩართული ძრავით
 • 2
  მოძრაობის დროის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ინტენსიური აჩქარებით და მკვეთრად დამუხრუჭებით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1743
იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საწვავის გაზრდილი ხარჯი და მავნე ნივთიერებების მომატებული გამოყოფა, დროულად უნდა გამოვცვალოთ:
 • 1
  ძრავის ჰაერის ფილტრი
 • 2
  მგზავრთა სალონის ვენტილაციის ფილტრი
 • 3
  საქარე მინის მინასაწმენდები
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1744
რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?
 • 1
  ზრდის საწვავის მოხმარებას
 • 2
  ამცირებს საბურავების ცვეთას
 • 3
  ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1745
როდის უნდა გავთიშოთ ძრავი საწვავის ეკონომიისა და გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით?
 • 1
  როდესაც შეფერხებული მოძრაობის პირობებში გვიწევს დიდი ხნით დგომა
 • 2
  როდესაც ვმოძრაობთ დაღმართზე
 • 3
  როდესაც ვჩერდებით "სდექ" ნიშანთან
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1746
სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:
 • 1
  ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას
 • 2
  აბინძურებს გარემოს
 • 3
  ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1747
რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?
 • 1
  საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე
 • 2
  არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება
 • 3
  შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill