ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:864 ბილეთი


#1250
გზაჯვარედინზე, მოცემული საგზაო მონიშვნის არსებობისას, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ C მიმართულებით
 • 4
  როგორც A და B, ასევე C მიმართულებით
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1251
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ჭრილობის არსებობისას იოდის ხსნარი, როგორც სადეზინფექციო საშუალება, გამოიყენება:
 • 1
  ჭრილობის მთელი ზედაპირის დასამუშავებლად
 • 2
  ჭრილობის ნაპირებისა და მისი მიმდებარე კანის დასამუშავებლად
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1252
დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
შუქნიშნის სიგნალები A, A1 B, B1 C1 Tram B+C1, Mill
#1253
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მგზავრის ჩამოსმის მიზნით გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1254
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერები აღნიშნავენ:
 • 1
  მანძილს უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე
 • 2
  გზის (მარშრუტის) ნომერს
 • 3
  შესაბამისი ნომრის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის ზოლებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1255
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს
 • 2
  ხაგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1256
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი განივი მონიშვნა აღნიშნავს ადგილს, სადაც:
 • 1
  ქვეითთა ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
 • 2
  საველოსიპედო ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1257
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ორმაგი წყვეტილი ხაზი აღნიშნავს:
 • 1
  გზაჯვარედინზე საველოსიპედო ბილიკებს
 • 2
  ადგილს, სადაც მძღოლი აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს
 • 3
  რევერსულად მოწესრიგებული მოძრაობის ზოლების საზღვრებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1259
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერა “BUS” აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია:
 • 1
  ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
 • 2
  ველოსიპედებისა და მოპედებისათვის
 • 3
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1260
გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მოძრაობის ზოლის შუაში დატანილი ისრის ფორმის მონიშვნა აფრთხილებს:
 • 1
  სახიფათო მოსახვევიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე
 • 2
  სავალი ნაწილის შევიწროებასთან, მონაკვეთთან, სადაც მცირდება მოცემული მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობა მიახლოების შესახებ
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1261
ხიდზე დახაზული ვერტიკალური მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  გზის სავალი ნაწილზე მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 2
  გვირაბის, ხიდის და გზაგამტარის და სხვა ნაგებობათა ელემენტების ქვედა ნაპირს, რომლებიც განთავსებულნი არიან 5 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე გზის სავალი ნაწილიდან და რომელთა ქვეშ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადის გზის სავალი ნაწილი
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1262
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის გაჩერება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1263
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  არც A და ასევე არც B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1264
თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს თვალზე აღენიშნება ჭრილობა, იგი უნდა:
 • 1
  დავაწვინოთ ზურგზე და წამოვუწიოთ თავი წინ. დაზიანებულ თვალზე დავადოთ სუფთა საფენი
 • 2
  დავაწვინოთ გვერდზე ჯანსაღი თვალის მხარეს. დაზიანებულ თვალზე დავადოთ სუფთა საფენი
 • 3
  დავსვათ ნახევარმჯდომარე მდგომარეობაში. თავი გადავუწიოთ უკან და დაზიანებულ თვალზე დავადოთ სუფთა საფენი
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1265
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის იდაყვის ქვემოთ ხელის ძვლის დაზიანების შემთხვევაში არტერიული სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტი უნდა დავადოთ:
 • 1
  იდაყვის ზემოთ, მხართან
 • 2
  ჭრილობის ზემოთ იდაყვამდე
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1266
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებისათვის დისპეჩერს უნდა ვაცნობოთ:
 • 1
  საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ზუსტი ადგილი (ქუჩა, სახლის ნომერი და უახლოესი ორიენტირი), დაშავებულთა რაოდენობა, მათი სქესი, მიახლოებითი წლოვანება, სასიცოცხლო ნიშნების არსებობა, ასევე ძლიერი სისხლდენის შესახებ
 • 2
  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის უახლოესი ორიენტირი, დაშავებულების რაოდენობა, მათი სქესი და წლოვანება
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1268
თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს აღენიშნება ტრამვები თავის თმიან ადგილზე, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, მას უნდა:
 • 1
  კისერზე დაედოს იმპროვიზირებული ნახვევი, ჭრილობაზე დაედოს სტერილური ბამბის ტამპონი, დაშავებული დავაწვინოთ ზურგზე
 • 2
  კისერზე დაედოს იმპროვიზირებული ნახვევი, ჭრილობაზე სტერილური ბინტით დაედოს დამწოლი ნახვევი, დაშავებული დავაწვინოთ გვერდზე მუხლებში მოხრილი ფეხებით, თავზე მივადოთ ყინული ან ცივი საფენი
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1269
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A ადგილას, B ასევე ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1270
რომელ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1278
მოცემულ სიტუაციაში, ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილს მძღოლი ისრის მიმართულებით მოძრაობისას გაჩერდეს მოძრაობის ამკრძალავ შუქნიშნის მაშუქ სიგნალზე?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
შუქნიშნის სიგნალები A, A1 B, B1 D Tram B+C1, Mill