ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები

სულ:17 ბილეთი
#1193
მოცემული დაფებიდან რომელი მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოტანის ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1199
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1203
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას მოედნის, შენობის, ფასადისა და ა. შ. ერთი მხარის გასწვრივ?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ IV
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1205
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან მოძრაობის მიმართულებას უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისაკენ?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ II და III
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1211
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება სამუშაო დღეებში?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1213
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომელი მიუთითებს კვირის დღეებზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ III და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  ყველა
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1215
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებზედაც დადგმულია საცნობი ნიშანი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი”?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  ორივეს
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1216
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ გასწრება აკრძალულია:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  ღრუბლიან ამინდში
 • 3
  როცა გზის სავალი ნაწილის საფარი სველია
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1242
მოცემული საგზაო ნიშნები მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  400 მეტრის მანძილზე უსწორმასწორო გზაა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 2
  400 მეტრის შემდეგ იწყება უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 3
  150-300 მეტრის შემდეგ იწყება 400 მეტრის სიგრძის უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1245
მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1246
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1438
რომელ სიჩქარეზე ანვითარებს მუხლუხა ტრაქტორი ნომინალურ წევის ძალას?
 • 1
  3 კმ/სთ სიჩქარისას
 • 2
  5 კმ/სთ სიჩქარისას
 • 3
  20 კმ/სთ სიჩქარისას
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S
#1440
მუშა ორგანოს გადაადგილების წესის მიხედვით საგზაო-სამშენებლო მანქანები იყოფა:
 • 1
  აქტიურ და პასიურ ჯგუფებად
 • 2
  მხოლოდ აქტიურ ჯგუფად
 • 3
  მხოლოდ პასიურ ჯგუფად
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S
#1441
მიწასათხრელი მანქანები იყოფა:
 • 1
  ერთციცხვიან და ორციცხვიან ჯგუფებად
 • 2
  ორციცხვიან და სამციცხვიან ჯგუფებად
 • 3
  ერთციცხვიან და მრავალციცხვიან ჯგუფებად
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S
#1442
ექსკავატორი ითვლება უნივერასალურად, თუ მასზე შეიძლება დავაყენოთ:
 • 1
  არანაკლებ სამი მუშა ორგანო
 • 2
  არანაკლებ ოთხი მუშა ორგანო
 • 3
  არანაკლებ ხუთი მუშა ორგანო
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S
#1443
რამდენია ერთციცხვიანი ექსკავატორების მასა?
 • 1
  300 კგ-დან 15000 ტონამდე
 • 2
  400 კგ-დან 10000 ტონამდე
 • 3
  500 კგ-დან 12000 ტონამდე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S
#1444
რამდენია ერთციცხვიანი ექსკავატორების სიმძლავრე?
 • 1
  10-დან 1200 კვტ-მდე
 • 2
  5-დან 2200 კვტ-მდე
 • 3
  15-დან 1500 კვტ-მდე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები T, S