ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები

სულ:19 ბილეთი
#1193
მოცემული დაფებიდან რომელი მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოტანის ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1196
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები (დაფები) მიუთითებენ:
 • 1
  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას
 • 2
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
 • 3
  მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1198
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:
 • 1
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
 • 2
  გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო–მაჩვენებელი ნიშნების მოქმედების ზონას
 • 3
  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1199
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1201
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:
 • 1
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
 • 2
  გაჩერების ამკრძალავი ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულზე
 • 3
  მანძილს გზის სხვა მხარეს მდებარე ობიექტამდე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1203
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას მოედნის, შენობის, ფასადისა და ა. შ. ერთი მხარის გასწვრივ?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ IV
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1205
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან მოძრაობის მიმართულებას უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისაკენ?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ II და III
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1208
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ მსუბუქ ავტომობილზე?
 • 1
  მხოლოდ IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ I
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1211
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება სამუშაო დღეებში?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1213
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომელი მიუთითებს კვირის დღეებზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ III და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  ყველა
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1215
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებზედაც დადგმულია საცნობი ნიშანი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი”?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  ორივეს
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1216
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ გასწრება აკრძალულია:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  ღრუბლიან ამინდში
 • 3
  როცა გზის სავალი ნაწილის საფარი სველია
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1239
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას
 • 2
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად
 • 3
  მიუთითებს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ადგილს, რეგულირებად გზაჯვარედინებსა და არარეგულირებად სარკინიგზო გადასასვლელებზე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1241
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ:
 • 1
  ნიშნიდან 300 მეტრის მანძილზე მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას
 • 2
  ნიშნიდან 300 მეტრის შემდეგ მდებარეობს გზის ვიწრო მონაკვეთი, სადაც მძღოლი ვალდებულია, გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას
 • 3
  იწყება ორმხრივმოძრაობიანი გზის მონაკვეთი და 300 მეტრის მანძილზე მძღოლი ვალდებულია, გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1242
მოცემული საგზაო ნიშნები მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  400 მეტრის მანძილზე უსწორმასწორო გზაა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 2
  400 მეტრის შემდეგ იწყება უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 3
  150-300 მეტრის შემდეგ იწყება 400 მეტრის სიგრძის უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1243
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1244
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1245
მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1246
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill