ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

მიმთითებელი ნიშნები

სულ:24 ბილეთი
#64
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A, C და D მიმართულებით
 • 2
  A, B, C და D მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ B და C მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ D მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#375
მოცემულ სიტუაციაში, მოსახვევს გაცდენილი ავტომობილის მძღოლს, მარჯვენა მოსახვევში შესვლის მიზნით:
 • 1
  უფლება აქვს მოაბრუნოს ავტომობილი A მიმართულებით
 • 2
  უფლება აქვს იმოძრაოს უკუსვლით B მიმართულებით
 • 3
  უფლება აქვს იმოძრაოს როგორც A, ასევე B მიმართულებით
 • 4
  მოძრაობა ეკრძალება როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#621
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს მძღოლს წრიულმოძრაობიან გზაჯვარედინთან მიახლოების თაობაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I და III
 • 4
  მხოლოდ IV
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#1140
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით
 • 2
  აღნიშნავს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1142
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდება ერთი მიმართულებით
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
 • 3
  მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ მარჯვნივ
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1145
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1147
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მარჯვნიდან ან მარცხნიდან?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1149
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ველოსიპედით მოძრაობისათვის განკუთვნილ ბილიკს, რომელიც კონსტრუქციულად გამოყოფილია სხვა გზისაგან ან გზის სხვა ელემენტებისაგან?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1151
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ადგენს გზაზე მოძრაობის მინიმალური სიჩქარის ზღვარს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1154
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ისინი შედიან ეზოს ტერიტორიაზე?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  ყვითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1155
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ
 • 3
  მხოლოდ პირდაპირ
 • 4
  ყველა მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1156
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ
 • 2
  მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  პირდაპირ და მარჯვნივ
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1157
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ მარცხნივ
 • 2
  მხოლოდ უკუმიმართულებით (მობრუნება)
 • 3
  მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1161
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1164
მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1168
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მობრუნების ადგილს?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1232
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება ნიშნის დადგმის ადგილიდან მის შემდეგ მდებარე უახლოეს გზაჯვარედინამდე?
 • 1
  მხოლოდ I და IV
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1417
თუ პნევმოთვლის მოდელის აღნიშვნაა 21,0 – 25,0, რას აღნიშნავს პირველი რიცხვი?
 • 1
  გარე დიამეტრს
 • 2
  პროფილის სიგანეს
 • 3
  სტატიურ რადიუსს
 • 4
  ფენობრივ ნორმას
მიმთითებელი ნიშნები T, S
#1418
რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან სკრეპერები?
 • 1
  გარე დიამეტრს
 • 2
  პროფილის სიგანეს
 • 3
  სტატიურ რადიუსს
 • 4
  ფენობრივ ნორმას
მიმთითებელი ნიშნები T, S
#1419
გრუნტის ჭრის სახეობა არის:
 • 1
  თავისუფალი
 • 2
  ნახევრად ბლოკირებული
 • 3
  ბლოკირებული
 • 4
  ფენობრივ ნორმას
მიმთითებელი ნიშნები T, S