ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:49 ბილეთი


#714
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#716
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#718
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ნებისმიერი სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით მოძრავი ტრანსპორტისა)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#722
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#724
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ხმოვანი სიგნალით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#726
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს 3.20 „გასწრება აკრძალულია” ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#731
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით (კმ/სთ)
 • 2
  აღნიშნავს მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვის დასასრულს
 • 3
  აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.24 „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” მოქმედების ზონის დასასრულს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#732
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#735
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას
 • 2
  მოცემული მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებების დგომას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#740
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სახიფათო ტვირთის გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი საცნობი ნიშნით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#742
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ფეთქებადი და ადვილადაალებადი ტვირთის გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი საცნობი ნიშნით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#745
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#749
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#751
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ II და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#752
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I, II და III
 • 2
  მხოლოდ I, II და IV
 • 3
  მხოლოდ II, III და IV
 • 4
  ყველა
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#754
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  ყველა მოცემული საგზაო ნიშნის
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#756
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#758
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელსაც მართავს მნიშვნელოვნად გამოხატული, ან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირი, ან ტრანსპორტზე, რომელსაც გადაჰყავს აღნიშნული პირები?
 • 1
  მხოლოდ I, III და IV
 • 2
  მხოლოდ I, II და III
 • 3
  მხოლოდ I, II და IV
 • 4
  მხოლოდ II, III და IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#760
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ I, III და IV
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#762
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ I, III და IV
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  ყველას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill