ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:49 ბილეთი
#253
მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში „T“ და „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:
 • 1
  30 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  50 კმ/სთ სიჩქარით
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#254
მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:
 • 1
  20 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  45 კმ/სთ სიჩქარით
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#255
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#353
აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#673
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების შესვლას მოცემული მიმართულებით
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#675
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#677
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლი კრძალავს მის მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#679
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და IV
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#681
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ I
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#683
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#685
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#687
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა
 • 2
  კრძალავს საჭაპნე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას
 • 3
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია საჭაპანო ტრანსპორტით მოძრაობისათვის
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#689
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლის მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#691
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ
 • 2
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#696
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#698
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#706
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საბაჟო გამშვებ პუნქტთან (საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#708
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#710
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საკონტროლო პუნქტთან (პოლიციის ან საკარანტინო საგუშაგოსთან, სასაზღვრო ან დახურულ ზონაში შესასვლელებთან, ფასიან გზებზე გასასვლელებთან და ა.შ.) გაუჩერებლად გავლას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#712
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill