ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:12 ბილეთი
#255
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#353
აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#545
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ სატვირთო ავტომობილის ფაქტობრივი მასა 7 ტონაა?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C C1 B+C1, Mill
#697
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 2
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 3
  ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#699
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 3
  მიუთითებს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის არეალს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#737
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს სავალ ნაწილზე ღერძულა ხაზის არარსებობის შესახებ
 • 2
  აღნიშნავს ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრულს
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას თვის კენტ რიცხვებში
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#742
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ფეთქებადი და ადვილადაალებადი ტვირთის გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი საცნობი ნიშნით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#745
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#749
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#751
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ II და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#754
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  ყველა მოცემული საგზაო ნიშნის
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1262
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის გაჩერება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill