ბილეთების სწავლა

B+C1, Mill კატეგორია

პრიორიტეტის ნიშნები

სულ:27 ბილეთი


#1358
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას საგზაო-სატრანსპორტო ან/და საგანგებო შემთხვევებში მძღოლი ვალდებულია იმოქმედოს:
 • 1
  მხოლოდ კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის გადაზიდვაზე არსებული წესის შესაბამისად
 • 2
  მხოლოდ კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის ტექნიკური პირობების შესაბამისად
 • 3
  მხოლოდ ტვირთის გამგზავნის მიერ გაცემული წერილობითი ინსტრუქციის შესაბამისად
 • 4
  როგორც კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის გადაზიდვაზე არსებული წესის, ასევე ტექნიკური პირობებისა და ტვირთის გამგზავნის მიერ გაცემული წერილობითი ინსტრუქციის შესაბამისად
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1359
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას მძღოლს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მკვეთრი დაძვრა და დამუხრუჭება
 • 2
  მხოლოდ იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების გასწრება, რომელიც მოძრაობს 30 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით
 • 3
  მხოლოდ გამორთული ძრავით ან/და გადაბმულობით მოძრაობა
 • 4
  ავტოსატრანსპორტო საშუალების მკვეთრი დაძვრა და დამუხრუჭება, ასევე იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების გასწრება, რომელიც მოძრაობს 30 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით და გამორთული ძრავით ან/და გადაბმულობით მოძრაობა
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1360
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას მძღოლს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ თამბაქოს მოწევა ავტოსატრანსპორტო საშუალების სალონში
 • 2
  მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაჩერება/დგომა ცეცხლის კერისგან 200 მეტრით ნაკლებ მანძილზე
 • 3
  მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალების უმეთვალყურეოდ დატოვება
 • 4
  თამბაქოს მოწევა ავტოსატრანსპორტო საშუალების სალონში, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაჩერება/დგომა ცეცხლის კერისგან 200 მეტრით ნაკლებ მანძილზე და ავტოსატრანსპორტო საშუალების უმეთვალყურეოდ დატოვება
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1361
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას მძღოლს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ სხვა ტვირთის გადაზიდვა
 • 2
  მხოლოდ იმ პირების გადაყვანა, რომლებიც არ არიან ავტოსატრანსპორტო საშუალების ეკიპაჟის წევრები
 • 3
  სხვა ტვირთის გადაზიდვა და იმ პირების გადაყვანა, რომლებიც არ არიან ავტოსატრანსპორტო საშუალების ეკიპაჟის წევრები
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1362
დასაშვებია თუ არა სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის დროს აირზე მომუშავე ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამოყენება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1363
დასაშვებია თუ არა სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის დროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე ერთზე მეტი მისაბმელის ან ნახევარმისაბმელის ჩაბმა?
 • 1
  არ არის დასაშვები
 • 2
  დასაშვებია
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1364
საყარი და თხევადი ტვირთების გადაზიდვისას, გზაზე ტვირთის გაბნევა/დაღვრის შემთხვევაში, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია:
 • 1
  აღნიშნულის თაობაზე ტელეფონით აცნობოს ტვირთის გამომგზავნს და გააგრძელოს მოძრაობა
 • 2
  მოძრაობა გააგრძელოს არაუმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარით, რათა ჩამოყრილმა/ჩამოღვრილმა ტვირთმა საფრთხე არ შეუქმნას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს
 • 3
  შეწყვიტოს მოძრაობა და მიიღოს ზომები აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზების აღმოსაფხვრელად
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill