ბილეთების სწავლა

კატეგორია

ადმინისტრაციული კანონი

სულ:43 ბილეთი


#1721
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან/და მანევრირების წესების დარღვევა გამოიწვევს:
 • 1
  დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით
 • 2
  დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერებას 15 დღემდე ვადით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1722
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებაზე საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა გამოიწვევს:
 • 1
  მძღოლის ან საწარმოს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით
 • 2
  მძღოლის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  მძღოლის ან საწარმოს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1723
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა გამოიწვევს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 1 წლის ვადით
 • 2
  დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით
 • 3
  დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 3 თვის ვადით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill