ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სამედიცინო დახმარება

სულ:127 ბილეთი


#1595
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ გზაჯვარედინის მარჯვენა მხრიდან შემომავალი გზის საფარი გრუნტოვანია?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მოტოციკლის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1596
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ გზაჯვარედინის მარჯვენა მხრიდან შემომავალი გზის საფარი გრუნტოვანია?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1597
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ გზაჯვარედინის მარჯვენა მხრიდან შემომავალი გზის საფარი გრუნტოვანია?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 3
  როგორც მოტოციკლის, ასევე მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1598
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1599
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1600
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ თეთრი და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1601
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მოტოციკლის, ასევე თეთრი და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1602
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ B ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ A და B ტრამვაების მძღოლების მიმართ
 • 3
  მხოლოდ A ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D
#1603
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ჯურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1605
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ სარგებლობს უპირატესობით ყვითელი ავტომობილის მძღოლი, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც თეთრი, ასევე მწვანე ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D
#1606
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D
#1607
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი, ასევე ყვითელი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1610
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მოტოციკლის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C B+C1, Mill
#1611
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1612
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ სარგებლობს უპირატესობით ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც სატვირთო, ასევე მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1613
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსისა და მოტოციკლის მძღოლების მიმართ
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
 • 4
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1614
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1615
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
 • 4
  როგორც ავტობუსის, ასევე ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1616
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
 • 4
  როგორც მოტოციკლის, ასევე ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1617
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ტროლეიბუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ყვითელი ავტომობილის, ასევე ტროლეიბუსის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill