ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სამედიცინო დახმარება

სულ:127 ბილეთი


#1277
მოცემულ სიტუაციაში, ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილს მძღოლი ისრის მიმართულებით მოძრაობისას გაჩერდეს გზაჯვარედინიდან გასასვლელზე არსებული შუქნიშნის მოძრაობის ამკრძალავ მაშუქ სიგნალზე?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
სამედიცინო დახმარება C T, S B+C1, Mill
#1280
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის სასუნთქ გზებში უცხო სხეულის მოსაცილებლად აუცილებლად უნდა:
 • 1
  რამდენჯერმე ხელისგული დავარტყათ ზურგზე, უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში დავდგეთ დაშავებულის უკან, ქვედა ნეკნის დონეზე მუცელთან ხელები მუშტად გადავაჭდოთ ერთმანეთს, ერთდროულად მოვახდინოთ დაწოლა ნეკნებზე და მკვეთრად დავაწვეთ მუშტებით მუცლის არეში შიდა და ზედა მიმართულებით
 • 2
  დაშავებული დავაყენოთ მუხლებზე სახით დაბლა და რამდენჯერმე მუშტი დავარტყათ ზურგზე
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1283
ნებადართულია თუ არა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად უგონო მდგომარეობაში მყოფ დაშავებულისათვის სამკურნალო პრეპარატების მიცემა?
 • 1
  ნებადართულია
 • 2
  არ არის ნებადართული
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1284
არტაშანის დასამზადებელი მასალის არარსებობისას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ხელის ძვლის მოტეხილობის შემთხვევაში, მას უნდა:
 • 1
  გასწორებული ხელი ბინტის დახვევით მივუმაგროთ ტანზე
 • 2
  იდაყვში მოხრილი ხელი ჩამოვკიდოთ კისერზე და ბინტის დახვევით მივუმაგროთ ტანზე
სამედიცინო დახმარება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1389
მუშაობის პერიოდში, სამუშაო ადგილიდან გარეშე პირი რა მანძილზე უნდა იყოს მოშორებული?
 • 1
  2 მ
 • 2
  5 მ
 • 3
  10 მ
 • 4
  15 მ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1390
რემონტის მიმდინარეობისას გარეშე პირი რა მანძილზე უნდა იყოს მოშორებული?
 • 1
  1.5 მ
 • 2
  2 მ
 • 3
  5 მ
 • 4
  10 მ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1391
მაღალი ძაბვის ქვეშ მუშაობა დაშვებულია იმ შემთხვევაში თუ დაშორება ექსკალატორის მაღალ წერტილსა და ძაბვის მართულებს შორის არა ნაკლებია:
 • 1
  1.5 მ
 • 2
  2 მ
 • 3
  5 მ
 • 4
  10 მ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1392
ექსკალატორი დაკომპლექტებული უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ აფთიაქით
 • 2
  მხოლოდ ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობით
 • 3
  როგორც აფთიაქით, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობით
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი
სამედიცინო დახმარება T, S
#1393
უნდა იცოდეს თუ არა ტრაქტორისტ-მემანქანემ საგზაო მოძრაობის წესები?
 • 1
  არ არის აუცილებელი
 • 2
  დიახ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1394
როდის უნდა ჩაირთოს საჭირო გადაცემა ბულდოზერის დახრილ ზედაპირზე მოძრაობისთვის?
 • 1
  დახრილ ზედაპირზე მოძრაობის დაწყების წინ
 • 2
  დახრილ ზედაპირზე მოძრაობისას
სამედიცინო დახმარება T, S
#1395
ბულდოზერის შეზღუდულ სივრცეში მანევრირების შესრულებისას ან აღმართის გადალახვისას უნდა:
 • 1
  გაიზარდოს ლილვა მუხლის ბრუნვის სიხშირე
 • 2
  შემცირდეს ლილვა მუხლის ბრუნვის სიხშირე
სამედიცინო დახმარება T, S
#1396
ბულდოზერის მუშაობა დაუშვევებელია, თუ:
 • 1
  ფრთის აწევა და გრუნტის დამუშავება გრძივი დახრილობისას 15°-ზე მეტია
 • 2
  ფრთის აწევა და გრუნტის დამუშავება გრძივი დახრილობისას 20°-ზე მეტია
 • 3
  ფრთის აწევა და გრუნტის დამუშავება გრძივი დახრილობისას 30°-ზე მეტია
სამედიცინო დახმარება T, S
#1397
ბულდოზერის მუშაობა დაუშვევებელია, თუ:
 • 1
  ფერდობზე მუშაობა პარალელური დახრილობისას 16° მეტია
 • 2
  ფერდობზე მუშაობა პარალელური დახრილობისას 20° მეტია
 • 3
  ფერდობზე მუშაობა პარალელური დახრილობისას 24° მეტია
სამედიცინო დახმარება T, S
#1398
დასაშვებია თუ არა მოხვევის განხორციელება ბულდოზერის და საფხიერებელი კბილის ღრმა ნაყარით?
 • 1
  დიახ
 • 2
  არა
სამედიცინო დახმარება T, S
#1399
ბულდოზერის და საფხიერებელი კბილის ღრმა ნაყარით მოხვევის განხორციელება დასაშვები არ არის.
 • 1
  მუშაობის 40 საათის შემდეგ
 • 2
  მუშაობის 50 საათის შემდეგ
 • 3
  მუშაობის 75 საათის შემდეგ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1400
ბულდოზერის რამდენი საათის მუშაობის შემდეგ ტარდება მეორე ტექნიკური მომსახურება?
 • 1
  მუშაობის 250 საათის შემდეგ
 • 2
  მუშაობის 300 საათის შემდეგ
 • 3
  მუშაობის 350 საათის შემდეგ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1401
ბულდოზერის რამდენი საათის მუშაობის შემდეგ ტარდება მესამე ტექნიკური მომსახურება?
 • 1
  მუშაობის 500 საათის შემდეგ
 • 2
  მუშაობის 750 საათის შემდეგ
 • 3
  მუშაობის 1000 საათის შემდეგ
სამედიცინო დახმარება T, S
#1402
ბულდოზერის ტრანსპორტირება შესაძლებელია?
 • 1
  მხოლოდ თავისი სვლით
 • 2
  მხოლოდ საავტომობილო ტრანსპორტით
 • 3
  მხოლოდ სარკინიგზო ტრანსპორტით
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებიმიერი ხერხით
სამედიცინო დახმარება T, S
#1522
მანქანის გამოსადეგობის ვადა წარმოადგენს:
 • 1
  მანქანის ექსპლოატაციის კალენდარულ ხანგრძლივობას იმ მომენტამდე, როცა მისი ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული პარამეტრები აღწევს ზღვრულ მნიშვნელობას
 • 2
  მისი მორალური ცვეთის ვადას
 • 3
  სეზონური ტექნიკური მომსახურებებს შორის დროის შუალედს
 • 4
  მანქანის სამსახურის საგარანტიო ვადას
სამედიცინო დახმარება T, S
#1523
მანქანათა ტექნიკური მომსახურება წარმოადგენს ოპერაციათა გარკვეულ ერთობლიობას:
 • 1
  რომელთა ჩატარებაც უზრუნველყოფს მანქანის მუშაუნარიანობის შენარჩუნებას
 • 2
  რომელთა ჩატარებაც აუცილებელია მანქანათა საიმედობის გაზრდისთვის
 • 3
  დიაგონალური და საქცევური
 • 4
  რომელთა ჩატარებაც აუცილებელია მანქანის გამოსახმარისებისთვის
სამედიცინო დახმარება T, S