ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

საგზაო მონიშვნა

სულ:24 ბილეთი
#347
თუ საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მონიშვნების მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მძღოლი ვალდებულია შეასრულოს:
 • 1
  საგზაო ნიშნების მოთხოვნები
 • 2
  საგზაო მონიშვნის მოთხოვნები
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#400
თუ უსაფრთხოების კუნძული, ტუმბო ან მოწყობილობა განლაგებულია ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე, მძღოლმა მას უნდა შემოუაროს:
 • 1
  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან
 • 2
  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან
 • 3
  მარჯვენა, ან მარცხენა მხრიდან
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#876
თუ სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა არ რეგულირდება არც საგზაო შუქნიშნით და არც მარეგულირებლის მეშვეობით, მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას:
 • 1
  უნდა მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაიაროს ქვეითთა გადასავლელი შეუჩერებლად
 • 2
  როგორც ქვეითების მიმართ უპირატესობის მქონემ, უფლება აქვს გაიაროს ქვეითთა გადასასვლელი ნებისმიერი სიჩქარით
 • 3
  სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და გაატაროს ქვეითები
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#877
მძღოლებმა, რომლებიც მოძრაობის მიმართულების შესაბამისი მხრიდან სათანადო წესით მონიშნულ გაჩერებაზე მყოფ სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებისთვის გვერდის ავლას აპირებენ, უნდა:
 • 1
  შეამცირონ სიჩქარე და აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდნენ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრების უსაფრთხო ჩასხდომის ან გადმოსხდომის შესაძლებლობა
 • 2
  გაზარდონ სიჩქარე, რათა სწრაფად გაიარონ და არ შეაფერხონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომის პროცესი
 • 3
  გაჩერდნენ გვერდულასთან და არ დაიძრან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის გაგრძელებამდე
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#948
შესაბამისი საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების არარსებობის შემთხვევაში, ურელსო სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობისათვის ზოლების რაოდენობა განისაზღვრება:
 • 1
  თვით მძღოლის მიერ, სავალი ნაწილის სიგანის, სატრანსპორტო საშუალებების გაბარიტებისა და მათ შორის აუცილებელი ინტერვალის გათვალისწინებით
 • 2
  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს მიერ
 • 3
  კონონით, რომლის თანახმად ასეთი სახის გზა ითვლება ცალხმრივ მოძრაობიან გზად
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#952
ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე განლაგებულ უსაფრთხოების კუნძულს ან ტუმბოს მძღოლმა უნდა შემოუაროს:
 • 1
  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან
 • 2
  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან
 • 3
  მარჯვენა ან მარცხენა მხრიდან
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1194
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:
 • 1
  გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს
 • 2
  მანძილს გზის სხვა მხარეს მდებარე ობიექტამდე
 • 3
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოტანის ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1195
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე?
 • 1
  მხოლოდ II და III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C D B+C1, Mill
#1197
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო–მაჩვენებელი ნიშნების მოქმედების ზონას?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ IV
საგზაო მონიშვნა A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#1200
მოცემული დაფებიდან რომელი მიუთითებს დგომის ამკრძალავი ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულზე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1202
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი აწვდის მძღოლს ინფორმაციას დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონაში მისი ყოფნის თაობაზე?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ II და III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1204
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან მოძრაობის მიმართულებას, უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისაკენ?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1210
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება შაბათ-კვირას და სადღესასწაულო დღეებში?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1212
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომელი მიუთითებს დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1214
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი, მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ I
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1248
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1249
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1254
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერები აღნიშნავენ:
 • 1
  მანძილს უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე
 • 2
  გზის (მარშრუტის) ნომერს
 • 3
  შესაბამისი ნომრის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის ზოლებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1255
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს
 • 2
  ხაგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1256
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი განივი მონიშვნა აღნიშნავს ადგილს, სადაც:
 • 1
  ქვეითთა ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
 • 2
  საველოსიპედო ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill