ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:27 ბილეთი
#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#163
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, თითოეულში არაუმეტეს:
 • 1
  15 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 10 საჭაპანო ტრანსპორტისა
 • 2
  10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 T, S B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#188
სავალდებულოა თუ არა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არის სავალდებულო
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#190
მეხრეს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება
 • 2
  მხოლოდ სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
 • 3
  როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ასევე სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#246
დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:
 • 1
  ერთ მწკრივად
 • 2
  ორ მწკრივად
 • 3
  სამ მწკრივად
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#522
აკრძალულია თუ არა ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონად გადაადგილება?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#524
ველოსიპედისა და მოპედის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად, ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  40-60 მეტრს
 • 2
  60-80 მეტრს
 • 3
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#526
ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#775
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#781
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ორმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრულს
 • 2
  რევერსული მოძრაობიანი გზის მონაკვეთის დასასრულს
 • 3
  გაქანების ზოლის დასასრულს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 T, S B+C1, Mill
#822
ვალდებულია თუ არა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ველოსიპედისტების მიმართ?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#938
საცნობი ნიშნი „ავტომატარებელი” სავალდებულოა დამაგრდეს:
 • 1
  მხოლოდ ავტომატარებელზე
 • 2
  მხოლოდ შესახსრებულ ავტობუსზე
 • 3
  როგორც ავტომატარებელზე, ასევე შესახსრებულ ავტობუსზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1218
რომელი საცნობი ნიშანი მაგრდება ავტომატარებელზე და შესახსრებულ ავტობუსზე?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  სამივე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1221
რომელი საცნობი ნიშანი მაგრდება მსხვილგაბარიტიანი ტვირთის გადამტანი სატრანსპორტო საშუალების წინა და უკანა მხარეს?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C D T, S B+C1, Mill
#1222
რომელი საცნობი ნიშანი მაგრდება იმ სატრანსპორტო საშუალების უკანა მხარეს, რომლის სიგრძე ტვირთით ან უმისოდ აღემატება 20 მეტრს, და ავტომატარებელზე ორი ან მეტი მისაბმელით?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1270
რომელ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1333
თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ გზის სავალ ნაწილზე გადადის საქონლის ჯოგი, მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:
 • 1
  ჯოგის გადასვლის შემდეგ გზის სავალ ნაწილზე აღარ შეიძლება გამოვიდეს ცალკეული საქონელი
 • 2
  ჯოგის გადასვლის შემდეგ გზის სავალ ნაწილზე კიდე შეიძლება გამოვიდეს ჯოგს ჩამორჩენილი ცალკეული საქონელი
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill