ბილეთების სწავლა

კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:58 ბილეთი
#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#163
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, თითოეულში არაუმეტეს:
 • 1
  15 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 10 საჭაპანო ტრანსპორტისა
 • 2
  10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 T, S B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#188
სავალდებულოა თუ არა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არის სავალდებულო
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#190
მეხრეს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება
 • 2
  მხოლოდ სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
 • 3
  როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ასევე სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#223
აქვს თუ არა უფლება ქვეითს გადაადგილდეს ველობილიკზე ქვეითთა ბილიკის, ტროტუარისა და გზისპირის არარსებობის ან მათი გამოყენების შეუძლებლობის შემთხვევაში, თუ მოძრაობის ინტენსივობა ამის საშუალებას იძლევა?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#246
დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:
 • 1
  ერთ მწკრივად
 • 2
  ორ მწკრივად
 • 3
  სამ მწკრივად
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#520
გზებზე, ველოსიპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მართვა ნებადართულია:
 • 1
  12 წლის ასაკიდან
 • 2
  14 წლის ასაკიდან
 • 3
  16 წლის ასაკიდან
 • 4
  18 წლის ასაკიდან
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 B+C1, Mill
#521
გზებზე მოპედის მართვა ნებადართულია:
 • 1
  12 წლის ასაკიდან
 • 2
  14 წლის ასაკიდან
 • 3
  16 წლის ასაკიდან
 • 4
  18 წლის ასაკიდან
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 B+C1, Mill
#522
აკრძალულია თუ არა ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონად გადაადგილება?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#523
ველოსიპედისა და მოპედის კოლონების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში ერთ ჯგუფში უნდა იყოს არა უმეტეს:
 • 1
  5 ერთეულისა
 • 2
  10 ერთეულისა
 • 3
  15 ერთეულისა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 B+C1, Mill
#524
ველოსიპედისა და მოპედის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად, ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  40-60 მეტრს
 • 2
  60-80 მეტრს
 • 3
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#525
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ გზაზეა აკრძალული ველოსიპედისა და მოპედის მარცხნივ მოხვევა ან მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ იმ გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია
 • 2
  მხოლოდ იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
 • 3
  გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია, აგრეთვე იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#526
ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#527
გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:
 • 1
  ენიჭებათ უპირატესობა
 • 2
  წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#528
ეკრძალებათ თუ არა ველოსიპედების, მოპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს გადაადგილება, თუ საჭე ერთი ხელით უჭირავთ?
 • 1
  ეკრძალებათ
 • 2
  არ ეკრძალებათ
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 B+C1, Mill
#535
გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:
 • 1
  5 წუთზე მეტი ხნით
 • 2
  15 წუთზე მეტი ხნით
 • 3
  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით
 • 4
  20 წუთზე მეტი ხნით
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#537
აქვს თუ არა უფლება მოპედის, მოტოციკლის, ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავისა და ველოსიპედის მძღოლს გზაზე იმოძრაოს ისე, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი არ ეხებოდეს გზის ზედაპირს?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 B+C1, Mill