ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:14 ბილეთი
#693
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით, აგრეთვე იმ სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომლის საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს
 • 3
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის ფაქტობრივი დატვირთვა რომელიმე ღერძზე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
სასწავლო სვლა D T, S
#700
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა გაბარიტული სიგრძე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C1 D1 T, S B+C1, Mill
#702
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობებით მოძრაობას, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება ნიშანზე აღნიშნულ ნებადართული მაქსიმალური მასის ზღვარს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C1 D1 T, S B+C1, Mill
#705
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას 70 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 3
  ერთ რიგში მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას
სასწავლო სვლა D T, S
#719
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას, მიუხედავად მისი სიჩქარისა
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილისაგან განსხვავებული სხვა სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  კრძალავს ნებისმიერი სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით მოძრავი ტრანსპორტისა)
სასწავლო სვლა A, A1 D T, S
#728
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.22-ის („სატვირთო ავტომობილით გასწრება აკრძალულია”) მოქმედების ზონის დასასრულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C1 D1 T, S B+C1, Mill
#747
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III და IV
სასწავლო სვლა A, A1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#903
სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:
 • 1
  მგზავრთან
 • 2
  მძღოლთან
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1546
როგორი მუშა ორგანო აქვს მრავალციცხვიან არხსაწმენდს?
 • 1
  მთლიანი და არასრული წმენდის
 • 2
  ჯაჭვური და როტორული
 • 3
  უწყვეტი და წყვეტილი ქმედების
სასწავლო სვლა T, S
#1547
როტაციული მუშა ორგანოებიდან არხების საწმენდად გამოყენებულია?
 • 1
  ჰიდროცილინდრები
 • 2
  ფრეზები
 • 3
  ისრის ჰიდროცილინდრები
სასწავლო სვლა T, S
#1548
ხვეტია არხსაწმენდის მუშა ორგანოა?
 • 1
  შნეკი
 • 2
  უწყვეტი ჯაჭვი ფირფიტებით(ხვეტიებით)
 • 3
  ჯაჭვური ცელი
სასწავლო სვლა T, S
#1549
როგორი სახის გვხვდება დახრილშნეკიანი არხსაწმენდები?
 • 1
  ვერტიკალური
 • 2
  სანაპირო და მცურავი
 • 3
  კონუსური
სასწავლო სვლა T, S
#1550
სრულპროფილიანი კომბინირებული არხსაწმენდი შედგება:
 • 1
  ფრეზისა და გამტყორცნელისაგან
 • 2
  სახელურისა და ციცხვისაგან
 • 3
  ციცხვისა და დამცლელისაგან
სასწავლო სვლა T, S
#1551
ვერტიკალურ კონუსურშნეკიანი არხსაწმენდი გამოიყენება?
 • 1
  დიდი სიღრმის არხების გასაწმენდად
 • 2
  საშუალო სიღრმის არხების გასაწმენდად
 • 3
  პატარა სიღრმის არხების გასაწმენდად
სასწავლო სვლა T, S