ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:20 ბილეთი
#693
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით, აგრეთვე იმ სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომლის საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს
 • 3
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის ფაქტობრივი დატვირთვა რომელიმე ღერძზე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
სასწავლო სვლა D T, S
#705
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას 70 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 3
  ერთ რიგში მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას
სასწავლო სვლა D T, S
#709
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას გზაზე არსებული საფრთხის გამო
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლებს გადაადგილდენ მაქსიმალური სიფრთხილით, არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარისა
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#713
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევას
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#717
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას
 • 3
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#719
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას, მიუხედავად მისი სიჩქარისა
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილისაგან განსხვავებული სხვა სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  კრძალავს ნებისმიერი სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით მოძრავი ტრანსპორტისა)
სასწავლო სვლა A, A1 D T, S
#725
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს ხმოვანი სიგნალის მიცემის ამკრძალავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 2
  აღნიშნავს გზის მინაკვეთს, რომელზედაც აკრძალულია მიტინგებისა და მანიფესტაციების მოწყობა
 • 3
  კრძალავს ხმოვანი სიგნალით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#727
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას
 • 2
  აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.20-ის (გასწრება აკრძალულია) მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  კრძალავს ხმოვანი სიგნალით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#733
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას, მაგრამ არ კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას, მაგრამ არ კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#744
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  სამივე საგზაო ნიშნის
სასწავლო სვლა A, A1 C1 D D1 B+C1, Mill
#747
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III და IV
სასწავლო სვლა A, A1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#748
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II, III და IV
 • 4
  მხოლოდ I და IV
სასწავლო სვლა C1 D D1 B+C1, Mill
#903
სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:
 • 1
  მგზავრთან
 • 2
  მძღოლთან
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1131
სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია იმ გზებზე, რომელთა სიაც დადგენილი წესით მტკიცდება:
 • 1
  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ
 • 2
  მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ
 • 3
  ინსტრუქტორ-მასწავლებლის გადაწყვეტილებით
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1132
პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით
 • 2
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი უკუხედვის სარკით
 • 3
  მხოლოდ საცნობი ნიშნით - „სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება“
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1133
სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია:
 • 1
  ნაკლები ინტესივობის ნებისმიერ გზაზე
 • 2
  მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე
 • 3
  დასახლებული პუნქტის გარეუბანში
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1134
გზაზე სასწავლო სვლა დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად
 • 2
  ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად
 • 3
  როგორც სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად, ასევე ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1136
რომელი მიმართულებით არის აკრძალული სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1137
აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1138
აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill