ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ბუქსირება

სულ:25 ბილეთი
#461
ავტომაგისტრალზე მწყობრიდან გამოსული ავტომობილის ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით). მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#539
აქვს თუ არა უფლება მაბუქსირებელ ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით)?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#541
არღვევს თუ არა ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე ავტომობილის მძღოლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
ბუქსირება B, B1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#546
რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ტრაქტორი მოძრაობს 50კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო სატვირთო ავტომობილი ახორციელებს გასწრებას?
 • 1
  მხოლოდ ტრაქტორის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  როგორც ტრაქტორის, ასევე სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
ბუქსირება B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#547
დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
ბუქსირება B, B1 C T, S Tram B+C1, Mill
#549
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მობუქსირე ნახევარმისაბმელიანი საწევარას მძღოლი
 • 2
  წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
ბუქსირება B, B1 C C1 T, S Tram B+C1, Mill
#550
მოცემულ სიტუაციაში საგზაო მოძრაობის წესების რამდენი მოთხოვნაა დარღვეული, თუ მოქნილი გადამბმით ბუქსირებული შემადგენლობა მოძრაობს 50 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო მათ შორის მანძილი 5 მეტრია?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
 • 4
  ხუთი
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#552
მოცემულ სიტუაციაში, მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#553
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ გზა მოყინულია?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#554
დასაშვებია თუ არა მისაბმელიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
 • 3
  დასაშვებია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელის ნებადართული მაქსიმალური მასა 750 კგ-ზე ნაკლებია
ბუქსირება B, B1 C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#555
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:
 • 1
  მხოლოდ ხისტი გადაბმით
 • 2
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#556
სავალდებულოა თუ არა, ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი, როცა გადაბმის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე ტრანსპორტის ტრაექტორიით მიყოლას?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არი სავალდებულო
ბუქსირება A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#558
ხისტი ან მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მგზავრთა გადაყვანა აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ საბუქსირო ავტობუსით
 • 2
  მხოლოდ საბუქსირო ტროლეიბუსით
 • 3
  მხოლოდ საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
 • 4
  როგორც საბუქსირო ავტობუსითა და ტროლეიბუსით, ასევე საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
ბუქსირება C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#560
მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მანძილი მობუქსირე და საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  2-4 მეტრს
 • 2
  4-6 მეტრს
 • 3
  6-8 მეტრს
ბუქსირება B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#563
აკრძალულია თუ არა, იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომელსაც ორი მისაბმელი აქვს?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  აკრძალული
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#566
ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება
 • 2
  მოქნილი გადაბმით, როცა გზები მოყინულია
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#570
სულ მცირე, რამდენი გამაფრთხილებელი მოწყობილობა (ალამი) უნდა დამაგრდეს დრეკად შემაერთებელ რგოლზე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#590
მოცემულ სიტუაციაში, რამდენ საგზაო მოძრაობის წესს არღვევს ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, თუ იგი მოძრაობს 60 კმ/სთ სიჩქარით?
 • 1
  არც ერთს
 • 2
  ერთს
 • 3
  ორს
 • 4
  სამს
ბუქსირება B, B1 C D T, S B+C1, Mill
#1180
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  სატვირთო ავტომობილით სხვა სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას, მიუხედავად გასასწრები ტრანსპორტის სიჩქარისა
 • 2
  3,5 ტონეზე მეტი ნებადართული მაქსიმალური მასის მქონე სატვირთო ავტომობილით სხვა სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით მოძრავისა)
 • 3
  მოცემული გზის მონაკვეთზე მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილებით მოძრაობას
ბუქსირება C D T, S B+C1, Mill
#1540
არხის ფერდისა და ფსკერის მოსწორება წარმოებს:
 • 1
  პასიური დანით
 • 2
  ციცხვებიანი დანით
 • 3
  ციცხვებიანი როტორით
ბუქსირება T, S