ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ბუქსირება

სულ:20 ბილეთი
#553
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ გზა მოყინულია?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#555
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:
 • 1
  მხოლოდ ხისტი გადაბმით
 • 2
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#556
სავალდებულოა თუ არა, ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი, როცა გადაბმის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე ტრანსპორტის ტრაექტორიით მიყოლას?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არი სავალდებულო
ბუქსირება A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#561
ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას მანძილი მობუქსირე და საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის უნდა შეადგენდეს არა უმეტეს:
 • 1
  4 მეტრს
 • 2
  5 მეტრს
 • 3
  6 მეტრს
ბუქსირება A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#562
აკრძალულია ხისტი ან მოქნილი გადაბმით იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომლის:
 • 1
  კვების სისტემის ჰერმეტულობა დარღვეულია
 • 2
  საჭის მართვის მექანიზმი გაუმართავია
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია გაუმართავია
ბუქსირება A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#566
ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება
 • 2
  მოქნილი გადაბმით, როცა გზები მოყინულია
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#570
სულ მცირე, რამდენი გამაფრთხილებელი მოწყობილობა (ალამი) უნდა დამაგრდეს დრეკად შემაერთებელ რგოლზე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#707
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  საკონტროლო პუნქტთან (პოლიციის ან საკარანტინო საგუშაგოსთან, სასაზღვრო ან დახურულ ზონაში შესასვლელებთან, ფასიან გზებზე გასასვლელებთან და ა.შ.) გაჩერების გარეშე გავლას
 • 2
  საბაჟო გამშვებ პუნქტთან (საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#711
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ავტომობილებით შემდგომ მოძრაობას გზაზე არსებული საფრთხის გამო
 • 2
  საკონტროლო პუნქტთან (პოლიციის ან საკარანტინო საგუშაგოსთან, სასაზღვრო ან დახურულ ზონაში შესასვლელებთან, ფასიან გზებზე გასასვლელებთან და ა.შ.) გაუჩერებლად გავლას
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის გამო
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#715
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას
 • 3
  ავალდებულებს მძღოლს იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#723
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ ნიშანზე მითითებული, ან მეტი (კმ/სთ) სიჩქარით
 • 2
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ)
 • 3
  მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#739
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს სავალ ნაწილზე ორმაგი ღერძულა ხაზის არარსებობის შესახებ
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების დგომას თვის კენტ რიცხვებში
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების დგომას თვის ლუწ რიცხვებში
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#753
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ბუქსირება A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#755
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ბუქსირება A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#757
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელსაც მართავს მნიშვნელოვნად გამოხატული, ან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირი, ან ტრანსპორტზე, რომელსაც გადაჰყავს აღნიშნული პირები?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ბუქსირება A, A1 C C1 D B+C1, Mill
#759
მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი
 • 2
  გზის იმ მხარეზე, რომელზედაც ისინია დადგმული
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#761
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ III და IV
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  ყველას
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#763
მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი
 • 2
  გზის იმ მხარეზე, რომელზედაც ისინია დადგმული
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#765
მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  ნიშნის დადგმის ადგილიდან მის შემდეგ მდებარე უახლოეს გზაჯვარედინამდე ხოლო დასახლებულ პუნქტში, თუ არ არის გზაჯვარედინი - დასახლებული პუნქტის ბოლომდე
 • 2
  სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill
#767
დასახლებულ პუნქტში, თუ არ არის გზაჯვარედინი მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება დასახლებული პუნქტის ბოლომდე?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II, III და IV
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ბუქსირება A, A1 C D B+C1, Mill