ბილეთების სწავლა

კატეგორია

საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი

სულ:29 ბილეთი


#644
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ნაკრძალთან, სანადირო მეურნეობასთან, ტყის მასივთან გამავალ გზის მონაკვეთებს ან სხვა უბნებს, სადაც მოსალოდნელია გარეული ცხოველების გამოჩენა?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#648
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გვირაბს, რომელშიც არ არსებობს ხელოვნური განათება ან რომლის შესასვლელი პორტალის ხილვადობა, ადგილის რელიეფის გამო, 150 მ-ზე ნაკლებია?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#1050
ჩასასხდომი ბაქანის არ არსებობის შემთხვევაში, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტაქსის მოცდა ნებადართულია:
 • 1
  მხოლოდ სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს
 • 2
  მხოლოდ სავალი ნაწილის შუაში დაყენებულ უსაფრთხოების კუნძულზე
 • 3
  მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1534
ტრაქტორების ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობა ამჟამინდელი ნორმატივების მიხედვით შეადგენს:
 • 1
  ტმ-1 – 100 ძრ.სთ; ტმ-2 – 400 ძრ.სთ; ტმ-3 – 1600 ძრ.სთ
 • 2
  ტმ-1 – 60 ძრ.სთ; ტმ-2 – 240 ძრ.სთ; ტმ-3 – 960 ძრ.სთ
 • 3
  ტმ-1 – 200 ძრ.სთ; ტმ-2 – 800 ძრ.სთ; ტმ-3 – 2400 ძრ.სთ
 • 4
  ტმ-1 – 50 ძრ.სთ; ტმ-2 – 200 ძრ.სთ; ტმ-3 – 800 ძრ.სთ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S
#1535
საერთაშორისო სტანდარტით ტრაქტორებს უტარდებათ:
 • 1
  ყოველი ცვლის, პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება, მიმდინარე რემონტი და კაპიტალური რემონტი
 • 2
  ყოველი ცვლის და სეზონური ტექნიკური მომსახურება, მიმდინარე რემონტი და კაპიტალური რემონტი
 • 3
  ყოველი ცვლის, პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება, აგრეთვე მიმდინარე რემონტი
 • 4
  პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება, მიმდინარე რემონტი და კაპიტალური რემონტი
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S
#1536
ღია არხების გაწმენდა წარმოებს:
 • 1
  აქტიური და პასიური მუშა ორგანოებიანი არხსაწმენდი მანქანებით
 • 2
  უწყვეტი ქმედების არხსაწმენდი მანქანით
 • 3
  ფრეზული არხსაწმენდი მანქანებით
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S
#1537
ღია არხების გაყვანა წარმოებს:
 • 1
  მხოლოდ აქტიური და გუთნისებური არხსათხრელი მანქანებით
 • 2
  მხოლოდ აქტიური და კომბინირებული მუშა ორგანოიანი არხსათხრელი მანქანებით
 • 3
  როგორც აქტიური და კომბინირებული, ასევე გუთნისებური მუშა ორგანოიანი არხსათხრელი მანქანებით
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S
#1538
უწყვეტი ქმედების არხსაწმენდი მანქანის ციცხვებს შორის მანძილი აიღება შემდეგ ზღვრებში:
 • 1
  0,2 მეტრიდან 0,4 მეტრამდე
 • 2
  0,4 მეტრიდან 0,6 მეტრამდე
 • 3
  0,6 მეტრიდან 1,0 მეტრამდე
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S
#1539
კავალირების მოსწორება წარმოებს:
 • 1
  ბულდოზერის ფრთის საშუალებით
 • 2
  ერთციცხვიანი ექსკავატორით
 • 3
  ფრეზული მუშა ორგანოთი
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი T, S