ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

მოძრაობა ავტომაგისტრალზე

სულ:15 ბილეთი
#336
სურათზე მითითებულ ადგილას ავტომობილის იძულებით გაჩერების შემთხვევაში მძღოლმა:
 • 1
  მხოლოდ უნდა ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 2
  მხოლოდ შესაბამისი ნიშნით უნდა მონიშნოს ავტომობილი საკმარის მანძილზე
 • 3
  უნდა ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და შესაბამისი ნიშნით მონიშნოს ავტომობილი საკმარის მანძილზე
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#368
გზაზე გასასვლელ ადგილზე გაქანების ზოლის არსებობის შემთხვევაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#378
წითელი ავტომობილის მძღოლი გასცდა მარჯვნივ მოსახვევს. ეკრძალება თუ არა მას მოსახვევში შესასვლელად ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#379
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გასცდა სავალი ნაწილების განივი შეერთების ადგილს. ეკრძალება თუ არა მას ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#445
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს არ ეკრძალებათ ავტომაგისტრალებზე, აგრეთვე ავტომაგისტრალების შესასვლელებზე და გამოსასვლელებზე მოძრაობა?
 • 1
  მოპედის მძღოლებს
 • 2
  ქვეითებს
 • 3
  ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს
 • 4
  ავტომატარებლების მძღოლებს
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#452
ავტომაგისტრალზე შესასვლელად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#456
არღვევს თუ არა საგზაო მოძრაობის წესებს მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი ავტომაგისტრალზე მითითებულ ადგილას იძულებით გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  არ არღვევს
 • 2
  არღვევს
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#458
სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ასრულებს საგზაო-სარემონტო სამუშაოებს. რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე B, B1 C C1 T, S Tram B+C1, Mill
#460
მოცემულ სიტუაციაში, არღვევს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი სატრანსპორტო საშუალების იძულებით გაჩერების წესებს?
 • 1
  არ არღვევს
 • 2
  არღვევს
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1528
აგრეგატებს გააჩნიათ შემდეგი საესპლუატაციო თვისებები:
 • 1
  ა) აგროტექნოლოგიური; ბ) ენერგეტიკული; გ) მანევრული; დ) ტექნიკური; ე) ტექნიკო-ეკონომიური; ვ) აგრონომიკული
 • 2
  ა) მობილური; ბ) სტაციონარული; გ) კომპლექსური; დ) კომბინირებული
 • 3
  ა) უნივერსალური. ბ) მისაბმელი; გ) საკიდი, დ. ნახევრად საკიდი
 • 4
  ა) ერთგვაროვანი, ბ) მრავალმანქანიანი, გ) კომბინირებული დ) უნივერსალური
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S
#1529
ტექნოლოგიური მანქანების ხვედრით წინააღმდეგობაზე მოქმედებენ შემდეგი ფაქტორები:
 • 1
  ა) ორგანიზაციული; ბ) სამეურნეო; გ) კონსტრუქციული
 • 2
  ა) ბუნებრივ-კლიმატური; ბ) კონსტრუქციული; გ) საექსპლოატაციო
 • 3
  ა) ბუნებრივ-კლიმატური; ბ) კონსტრუქციული
 • 4
  ა) კონსტრუქციული; ბ) საექსპლოატაციო
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S
#1530
ძრავის ძირითად მახასიათებლებს წარმოადგენენ:
 • 1
  ეფექტური სიმძლავრე, მაბრუნი მომენტი, საწვავი კამერის მოცულობა, საწვავის საათური ხარჯი, საწვავის ხვედრითი ხარჯი
 • 2
  ბრუნვის სიხშირე, ეფექტური სიმძლავრე, მაბრუვი მომენტი, საწვავის საათური ხარჯი, საწვავის ხვედრითი ხარჯი
 • 3
  საწვავი კამერის მოცულობა, კუმშვის ხარისხი, დგუშის სვლის სიგრძე, ცილინდრების რაოდენობა
 • 4
  ცილინდრების განლაგება, საწვავი კამერის მოცულობა, კუმშვის ხარისხი, დგუშის სვლის სიგრძე
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S
#1531
აგრეგატის მანევრულობა ითვალისწინებს:
 • 1
  ა) მოძრაობის სიჩქარეს; ბ) მობრუნების რადიუსს; გ) გადაბრუნებისადმი მდგრადობას
 • 2
  ა) სატრანსპორტო სიჩქარეს; ბ) მოძრაობის მდგრადობას; გ) მართვადობას; დ) გამავლობას
 • 3
  ა) მოხვევის უნარს; ბ) მოძრაობის მდგრადობას; გ) მართვადობას; დ) გამავლობას
 • 4
  ა) წევით სიმძლავრეს; ბ) მოძრაობის მდგრადობას; გ) მართვადობას
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S
#1532
მუშა სვლების მიმართულების მიხედვით აგრეგატის მოძრაობის სახეებია:
 • 1
  მაქოსებრი, კომბინირებული და საქცევური
 • 2
  საქცევური და წრიული
 • 3
  დიაგონალური და საქცევური
 • 4
  საქცევური, დიაგონალური და წრიული
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S
#1533
მანქანათა ტექნიკური დათვალიერება (შემოწმება) წარმოადგენს:
 • 1
  მანქანის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის პროცესს კვანძების დაშლის გარეშე, რის საფუძველზედაც კეთდება დასკვნა მანქანის ფაქტიური ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ
 • 2
  მანქანის ტექნიკური მომსახურების შემდეგ მის შემოწმებას საკონტროლო გავლისას
 • 3
  მანქანის ძირითადი კვანძების მდგომარეობის დადგენას გარეგანი მონაცემების საფუძველზე
 • 4
  მანქანის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის პროცესს კვანძების დაშლის გარეშე, რის საფუძველზედაც კეთდება დასკვნა მანქანის ჩამოწერის შესახებ
მოძრაობა ავტომაგისტრალზე T, S