ბილეთების სწავლა

Tram კატეგორია

რკინიგზის გადასასვლელი

სულ:23 ბილეთი


#444
რკინიგზის გადასასვლელზე სატრანსპორტო საშუალების იძულებითი გაჩერების შემთხვევაში, საერთო განგაშის ხმოვან სიგნალს შეესაბამება:
 • 1
  ორი გრძელი და ორი მოკლე ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  სამი გრძელი და ერთი მოკლე ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  ერთი გრძელი და სამი მოკლე ხმოვანი სიგნალი
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#908
„რკინიგზის გადასასვლელი“ არის:
 • 1
  რკინიგზის ლიანდაგების ნებისმიერი მონაკვეთი
 • 2
  გზისა და დამოუკიდებელი ვაკისის მქონე რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგების ერთ დონეზე გადაკვეთა
 • 3
  გზისა და დამოუკიდებელი ვაკისის მქონე რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგების სხვადასხვა დონეზე გადაკვეთა
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1289
მოსახვევში მოძრაობისას როგორი პროფილის ავტოცისტერნაა უფრო მდგრადი გადაყირავების წინააღმდეგ?
 • 1
  ელიფსის ფორმის პროფილის
 • 2
  მრგვალი პროფილის
რკინიგზის გადასასვლელი C C1 T, S Tram B+C1, Mill