ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

რკინიგზის გადასასვლელი

სულ:22 ბილეთი
#155
თუ შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი:
 • 1
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან
 • 2
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან
 • 3
  მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით
 • 4
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#162
რკინიგზის გადასასვლელზე, შუქნიშნის წითელ მოციმციმე მაშუქ სიგნალთან ერთად მიცემული ხმოვანი სიგნალი, მოძრაობის მონაწილეებს დამატებით აწვდის ინფორმაციას:
 • 1
  გადასასვლელზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ
 • 2
  გადასასვლელზე მოძრაობის გაგრძელების უფლების შესახებ
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#179
რკინიგზის გადასასვლელზე ერთ სადგარზე, ერთი და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე, ან ერთი მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს:
 • 1
  ეკრძალებათ მოძრაობა
 • 2
  უფლება აქვთ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ ამასთან ვალდებულები არიან დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#180
თუ რკინიგზის გადასასვლელზე შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები გამორთულია:
 • 1
  მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ხილვადობის ფარგლებში არ ჩანს გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა)
 • 2
  მოძრაობა აკრძალულია
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#377
რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#414
მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი უნდა გაჩერდეს:
 • 1
  შუქნიშნის გასწვრივ
 • 2
  უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე
 • 3
  „სდექ“ ხაზთან
 • 4
  უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#415
ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია. ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:
 • 1
  გაჩერდება ნახევარშლაგბაუმამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე
 • 2
  შემოუვლის შლაგბაუმს და გაივლის რკინიგზის გადასასვლელს
 • 3
  სიფრთხილის ზომების გათვალისწინებით თვითონ გახსნის შლაგბაუმს და გააგრძელებს მოძრაობას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი პასუხებიდან არცერთი არ არის სწორი
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#416
მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია:
 • 1
  გააგრძელოს მოძრაობა, რადგან შლაგბაუმი აწეულია
 • 2
  გაჩერდეს შუქნიშანთან
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#417
მოცემულ სიტუაციაში, სარკინიგზო გადასასვლელთან გაჩერებული, რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლები
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#418
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ლურჯი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#419
მარეგულირებელი დგას ავტომობილისაკენ მარჯვენა გვერდით, ხელები ჩამოშვებული აქვს. მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი:
 • 1
  ვალდებულია შეანელოს მოძრაობა და გაჩერდეს
 • 2
  ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე
 • 3
  ვალდებულია გაჩერდეს ნახევარშლაგბაუმამდე, არა ნაკლებ 5 მეტრის მანძილზე
 • 4
  უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#421
მატარებელი ამთავრებს რკინიგზის გადასასვლელის გავლას. ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  დაუყოვნებლივ, მატარებლის გავლის შემდეგ
 • 2
  მატარებლის გავლისა და შუქნიშანზე მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის შემდეგ
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#422
მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:
 • 1
  ნახევარშლაგბაუმთან, არანაკლებ 5 მ-ის მანძილზე
 • 2
  უახლოესი რელსიდან, არანაკლებ 10 მ-ის მანძილზე
 • 3
  შუქნიშანთან
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#423
მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:
 • 1
  უშუალოდ შლაგბაუმთან
 • 2
  „სდექ“ ხაზთან
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#425
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#430
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრის მიმართულებით ავტომობილით უკუსვლით მოძრაობა და შემდგომ მობრუნების მანევრის შესრულება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#431
მოცემულ სიტუაციაში, შუქნიშნის მოციმციმე ყვითელ მაშუქ სიგნალზე:
 • 1
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან და დაელოდოს სიგნალის შეცვლას
 • 2
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოესი რელსიდან არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე
 • 3
  მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელონ მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით
 • 4
  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#436
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#440
აქვს თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს რკინიგზის გადასასვლელზე შესვლის უფლება, თუ გადასასვლელის შემდეგ წარმოქმნილია საცობი?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
რკინიგზის გადასასვლელი B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#442
რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით, გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა
 • 2
  მხოლოდ შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა
 • 3
  მხოლოდ იმ სასოფლო - სამეურნეო, საგზაო - სამშენებლო და სხვა მანქანებისა და მექანიზმების არასატრანსპორტო მდგომარეობაში გადატანა, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ გადასასვლელი, ან შეაფერხონ მასზე მოძრაობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი მოქმედების განხორციელება
რკინიგზის გადასასვლელი A, A1 B, B1 C D1 T, S Tram B+C1, Mill