ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

გზაჯვარედინის გავლა

სულ:24 ბილეთი
#48
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 3
  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ
 • 4
  არც ერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C T, S Tram B+C1, Mill
#68
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ლურჯმა ავტომობილმა, შემდეგ - ტრამვაიმ, ბოლოს - მწვანე ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ, შემდეგ - ლურჯმა ავტომობილმა, ბოლოს - მწვანე ავტომობილმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ და მწვანე ავტომობილმა, ბოლოს - ლურჯმა ავტომობილმა
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#81
რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ საგზაო ნიშნები დაფარულია თოვლით?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  წითელი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#82
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ტექნიკური სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - ავტობუსმა
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#87
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  რუხი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#95
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ტრამვაის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#171
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ქვეითებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#963
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს გავიდეს გზაჯვარედინზე, რომელზეც შექმნილია ისეთი ხერგილი, რომ იგი სავარაუდოდ, იძულებული გახდება გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით განივი მიმართულებით მოძრაობისთვის შექმნას დაბრკოლება?
 • 1
  აქვს უფლება, თუ შუქნიშნის სიგნალი იძლევა მოძრაობის უფლებას
 • 2
  არ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1101
„T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, უფლება აქვს მართოს:
 • 1
  მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სასოფლო-სამეურნეო მანქანა
 • 2
  საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანა
 • 3
  მხოლოდ სატყეო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სასოფლო-სამეურნეო მანქანა
 • 4
  სასოფლო-სამეურნეო, სამელიორაციო ან სატყეო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სასოფლო-სამეურნეო მანქანა, აგრეთვე „T“ კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელით
გზაჯვარედინის გავლა T, S
#1103
„S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, უფლება აქვს მართოს:
 • 1
  სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სასოფლო-სამეურნეო მანქანა
 • 2
  საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანა, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე არის 6 კმ/სთ-ზე მეტი და 45 კმ/სთ-ზე ნაკლები, აგრეთვე „S“ კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან
 • 3
  „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებას საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს
გზაჯვარედინის გავლა T, S
#1127
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  აღემატება 8250 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 12000 კგ-ს
 • 2
  არ აღემატება 8250 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#1128
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი გადაბმული მისაბმელით, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  არ აღემატება 8250 კგ-ს
 • 2
  აღემატება 8250 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 12000 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#1129
„C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  აღემატება 12000 კგ-ს
 • 2
  არ აღემატება 12000 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C1 T, S B+C1, Mill
#1130
„C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი გადაბმული მისაბმელით, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  არ აღემატება 12000 კგ-ს
 • 2
  აღემატება 12000 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C1 T, S B+C1, Mill
#1250
გზაჯვარედინზე, მოცემული საგზაო მონიშვნის არსებობისას, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ C მიმართულებით
 • 4
  როგორც A და B, ასევე C მიმართულებით
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1275
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილს მძღოლს
 • 2
  ტრაქტორის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1515
რა სისტემებისგან შედგება ტრაქტორის ძრავა?
 • 1
  კვების სისტემა, ანთების სისტემა, შეზეთვის სისტემა, გაგრილების სისტემა, გაშვების სისტემა
 • 2
  შერევის სისტემა, შეკუმშვის სისტემა, გაფართოების სისტემა, ანთების სისტემა
 • 3
  მიწოდების სისტემა, მართვის სისტემა, დამუხრუჭების სისტემა, აჩქარების სისტემა, გადაცემის სისტემა
გზაჯვარედინის გავლა T, S
#1516
რა დანიშნულება აქვს ტრანსმისიას?
 • 1
  ცვლის ტრაქტორის სიჩქარეს
 • 2
  ანაწილებს მომენტებს წინა და უკანა თვლებზე
 • 3
  ძრავის მაბრუნ მომენტს გადასცემს წამყვანთვლებს
გზაჯვარედინის გავლა T, S
#1517
როგორი სახის ტრანსმისიები არსებობს?
 • 1
  საფეხურიანი, უსაფეხურო, კომბინირებული
 • 2
  მექანიკური, ჰიდრავლიკური, კომბინირებული
 • 3
  ერთსაფეხურიანი, ორსაფეხურიანი, მრავალსაფეხურიანი
გზაჯვარედინის გავლა T, S
#1518
გადაცემათა კოლოფები კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:
 • 1
  მექანიკური, ჰიდრომექანიკური და ელექტრომექანიკური
 • 2
  ელექტრული და ავტომატური
 • 3
  ნახევრადავტომატური, სინქრონული
გზაჯვარედინის გავლა T, S