ბილეთების სწავლა

კატეგორია

უწესივრობა და მართვის პირობები

სულ:26 ბილეთი


#1332
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, რომელ შემთხვევაშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია?
 • 1
  მხოლოდ ბენზინის და დიზელის ძრავების კვების სისტემაში საწვავის გაჟონვისას
 • 2
  მხოლოდ აირების გამონაბოლქვის სისტემის ელემენტების შეერთებებში ნამწვის გაჟონვისას
 • 3
  მხოლოდ ისეთი აირბალონების გამოყენებით, რომელთაც გასული აქვთ პერიოდული შემოწმების ვადა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1336
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შემთხვევებშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არის სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციით გათვალისწინებული უკან ხედვის სარკე
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ მუშაობს ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი უწესივრობის არსებობის შემთხვევაში
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1337
დასაშვებია, თუ არა საქარე მინაზე, მძღოლის მხარეს, მინმწმენდის მოქმედების არეში, ბზარებისა და ლაქების არსებობა?
 • 1
  არ არის დასაშვები
 • 2
  დასაშვებია
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1338
თუ სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილია თავის დასამაგრებლებით, ისინი დარეგულირებული უნდა იყოს ისე, რომ მძღოლის და მგზავრების თავი მას ეყრდნობოდეს:
 • 1
  კისრის არეში
 • 2
  კეფის არეში
უწესივრობა და მართვის პირობები B, B1 D D1 B+C1, Mill
#1339
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, მიზანშეწონილია თუ არა თავის დასამაგრებლებით აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი მოძრაობის დაწყების წინ დარწმუნდეს, რომ თვითონ და მგზავრები თავი სამაგრებს ეყრდნობა კეფის არეში?
 • 1
  დიახ, მიზანშეწონილია
 • 2
  არ არის მიზანშეწონილი
უწესივრობა და მართვის პირობები B, B1 D D1 B+C1, Mill
#1484
სატრანსპორტო საშუალების საბურავებში აირის დაბალმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  მხოლოდ საწვავის ხარჯის მატება
 • 2
  მხოლოდ საჭით მართვის გაძნელება
 • 3
  მხოლოდ საბურავების გადახურება
 • 4
  როგორც საწვავის ხარჯის მატება, ასევე საჭით მართვის გაძნელება და საბურავების გადახურება
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill