ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

გაჩერება დგომა

სულ:42 ბილეთი


#443
აკრძალულია თუ არა დაუსახლებელ პუნქტში 2.1 საგზაო ნიშნით („მთავარი გზა“) აღნიშნული გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებების დგომა?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  არ არის აკრძალული, მხოლოდ იმ გზაზე, რომელზეც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის სულ მცირე ორი ზოლია
 • 3
  აკრძალულია
გაჩერება დგომა A, A1 C C1 D B+C1, Mill
#463
აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება გზის სავალ ნაწილზე სახიფათო მოსახვევისა და გზის გრძივი პროფილის ამობურცული გადატეხვის ახლოს, სადაც გზის ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით:
 • 1
  100 მეტრზე ნაკლებია
 • 2
  100 მეტრზე მეტია, მაგრამ 150 მეტრზე ნაკლებია
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#487
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გაჩერდეს დასახლებულ პუნქტში, სურათზე მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#494
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ ადგილებში გავლამდეა ვალდებული ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლი დარწმუნდეს გავლის უსაფრთხოებაში?
 • 1
  მხოლოდ ხიდებისა და ესტაკადების ქვეშ
 • 2
  მხოლოდ მაღალძაბვის გადამცემის ქვეშ
 • 3
  მხოლოდ გვირაბებში ან სხვა მსგავს ადგილებში
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
გაჩერება დგომა C C1 D D1 B+C1, Mill
#495
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს, საფრთხის შემთხვევაში, გააჩეროს ან დააყენოს სატრანსპორტო საშუალება საგზაო ნიშნით აღნიშნულ იმ გვირაბში, რომელშიც არარსებობს სპეციალურად გაჩერებისთვის მონიშნული ადგილები?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#496
დასაშვებია თუ არა საგზაო ნიშნით აღნიშნულ გვირაბში მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივი გაჩერების შემთხვევაში ჩართული ძრავით დგომა?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#499
სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის კონსტრუქციულად გამოყოფილი გაჩერების ადგილებიდან, ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის გაჩერების მაჩვენებლიდან, თუ ეს აბრკოლებს სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:
 • 1
  15 მეტრზე ახლოს
 • 2
  25 მეტრზე ახლოს
 • 3
  30 მეტრზე ახლოს
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#501
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება იმ ესტაკადების, ხიდებისა და გზაგამტარების ქვეშ, სადაც არარსებობს გაჩერებისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები?
 • 1
  აკრძალული, მხოლოდ იმ სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონაზე მეტია
 • 2
  აკრძალულია
 • 3
  არ არის აკრძალული
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#536
ნებადართულია თუ არა გზის სავალი ნაწილის მხრიდან ან სატრანსპორტო საშუალების უკანა მხრიდან მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომა?
 • 1
  არ არის ნებადართული
 • 2
  ნებადართულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ შეუქმნის საფრთხეს საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს
გაჩერება დგომა C D B+C1, Mill
#803
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების კარების გაღება მის სრულ გაჩერებამდე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
 • 3
  არ არის აკრძალული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალება დაბალი სიჩქარით მოძრაობს
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#811
დასაშვებია თუ არა მგზავრის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩაჯდომა სავალი ნაწილის მხრიდან?
 • 1
  დაუშვებელია
 • 2
  დასაშვებია, თუ ტროტუარის ან გვერდულის მხრიდან ჩაჯდომა შეუძლებელია და იგი არ შეუქმნის დაბრკოლებას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს
 • 3
  დასაშვებია მხოლოდ დაუსახლებულ პუნქტებში
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#817
იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გზაზე მოძრაობისას, რომლის კონსტრუქცია ითვალისწინებს უსაფრთხოების ღვედებს, უსაფრთხოების ღვედით სარგებლობა სავალდებულო არ არის:
 • 1
  მძღოლისათვის
 • 2
  უკანა სავარძელზე მჯდომი მგზავრისათვის
 • 3
  მძღოლისაგან მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს მჯდომი მგზავრისათვის
გაჩერება დგომა C D B+C1, Mill
#886
„გაჩერება“ ნიშნავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას სატრანსპორტო ნაკადში
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების ან მარეგულირებელის მოთხოვნათა გამო
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას 5 წუთამდე, ან უფრო მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელია მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#894
„დგომა“ ნიშნავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას 5 წუთამდე, ან უფრო მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელია მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის გამიზნულად შეწყვეტას 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#957
ნებადართულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების დგომა სავალი ნაწილის მარცხენა მხარეს?
 • 1
  ნებადართულია მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტებში
 • 2
  ნებადართულია მხოლოდ დასახლებულ პუნქტში იმ გზაზე, სადაც თითოეული მიმართულებისათვის ერთი სამოძრაო ზოლია, შუაში ტრამვაის ლიანდაგების გარეშე
 • 3
  ნებადართულია ნებისმიერ გზაზე, რომლის შუაში არ არის ტრამვაის ლიანდაგი
 • 4
  არ არის ნებადართული
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1036
იმ ადგილებში იძულებით გაჩერების დროს, სადაც ეს აკრძალულია, მძღოლმა საავარიო გაჩერების ნიშანი ( ან მსგავსი ეფექტური მოწყობილობა) დაუყოვნებლივ უნდა გამოდგას:
 • 1
  მხოლოდ საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საავარიო შუქსიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა გამოსული
 • 3
  როგორც საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა გამოსული
გაჩერება დგომა A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#1043
სურათზე მითითებულ რომელ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში დაარღვეს ბავშვთა ჯგუფის გადამყვანი ავტობუსის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ არ ჩართავს საავარიო შუქსიგნალიზაციას?
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A, ასევე B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1044
არღვეს თუ არა ბავშვთა ჯგუფის გადამყვანი ავტობუსის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში, თუ ავტობუსზე ჩართული არ არის საავარიო შუქსიგნალიზაცია?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
გაჩერება დგომა C C1 D D1 B+C1, Mill
#1247
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A, ასევე B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1253
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მგზავრის ჩამოსმის მიზნით გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill