ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

გაჩერება დგომა

სულ:40 ბილეთი


#478
რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილი
 • 3
  ორივე ავტომობილი
 • 4
  არცერთი ავტომობილი
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#482
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ მონიშნულ გაჩერებაზე მყოფ ტრამვაიში მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომა არ წარმოებს?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#485
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს განზრახული აქვს გზაჯვარედინზე მარჯვნივ მოხვევა, ის არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:
 • 1
  გაუსწრებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 2
  გაუსწრებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
 • 3
  გაატარებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 4
  გაატარებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#487
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გაჩერდეს დასახლებულ პუნქტში, სურათზე მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#494
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ ადგილებში გავლამდეა ვალდებული ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლი დარწმუნდეს გავლის უსაფრთხოებაში?
 • 1
  მხოლოდ ხიდებისა და ესტაკადების ქვეშ
 • 2
  მხოლოდ მაღალძაბვის გადამცემის ქვეშ
 • 3
  მხოლოდ გვირაბებში ან სხვა მსგავს ადგილებში
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
გაჩერება დგომა C C1 D D1 B+C1, Mill
#499
სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის კონსტრუქციულად გამოყოფილი გაჩერების ადგილებიდან, ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის გაჩერების მაჩვენებლიდან, თუ ეს აბრკოლებს სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:
 • 1
  15 მეტრზე ახლოს
 • 2
  25 მეტრზე ახლოს
 • 3
  30 მეტრზე ახლოს
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#501
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება იმ ესტაკადების, ხიდებისა და გზაგამტარების ქვეშ, სადაც არარსებობს გაჩერებისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები?
 • 1
  აკრძალული, მხოლოდ იმ სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონაზე მეტია
 • 2
  აკრძალულია
 • 3
  არ არის აკრძალული
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#803
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების კარების გაღება მის სრულ გაჩერებამდე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
 • 3
  არ არის აკრძალული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალება დაბალი სიჩქარით მოძრაობს
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#811
დასაშვებია თუ არა მგზავრის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩაჯდომა სავალი ნაწილის მხრიდან?
 • 1
  დაუშვებელია
 • 2
  დასაშვებია, თუ ტროტუარის ან გვერდულის მხრიდან ჩაჯდომა შეუძლებელია და იგი არ შეუქმნის დაბრკოლებას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს
 • 3
  დასაშვებია მხოლოდ დაუსახლებულ პუნქტებში
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#886
„გაჩერება“ ნიშნავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას სატრანსპორტო ნაკადში
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების ან მარეგულირებელის მოთხოვნათა გამო
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას 5 წუთამდე, ან უფრო მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელია მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#894
„დგომა“ ნიშნავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახულ შეწყვეტას 5 წუთამდე, ან უფრო მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელია მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის გამიზნულად შეწყვეტას 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#957
ნებადართულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების დგომა სავალი ნაწილის მარცხენა მხარეს?
 • 1
  ნებადართულია მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტებში
 • 2
  ნებადართულია მხოლოდ დასახლებულ პუნქტში იმ გზაზე, სადაც თითოეული მიმართულებისათვის ერთი სამოძრაო ზოლია, შუაში ტრამვაის ლიანდაგების გარეშე
 • 3
  ნებადართულია ნებისმიერ გზაზე, რომლის შუაში არ არის ტრამვაის ლიანდაგი
 • 4
  არ არის ნებადართული
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#959
სატრანსპორტო საშუალების დგომა არ არის აკრძალული:
 • 1
  გაჩერების ამკრძალავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში
 • 2
  გზის სავალ ნაწილზე რკინიგზის გადასასვლელთან 50 მეტრზე ახლოს
 • 3
  ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელთან
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა ადგილას აკრძალულია
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1029
სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა გამოიყენოს:
 • 1
  მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის
 • 2
  სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებთან შედარებით უპირატესობის მოსაპოვებლად
გაჩერება დგომა A, A1 C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1031
სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია საავარიო შუქსიგნალიზაცია (მისი არსებობისას) ჩართოს:
 • 1
  იმ ადგილას იძულებითი გაჩერების დროს, სადაც გაჩერება აკრძალულია
 • 2
  გზაჯვარედინის მიღმა მობრუნებისას
 • 3
  ქვეითთა გადასასვლელზე მაღალი სიჩქარით გავლისას
გაჩერება დგომა A, A1 C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1043
სურათზე მითითებულ რომელ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში დაარღვეს ბავშვთა ჯგუფის გადამყვანი ავტობუსის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ არ ჩართავს საავარიო შუქსიგნალიზაციას?
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A, ასევე B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1044
არღვეს თუ არა ბავშვთა ჯგუფის გადამყვანი ავტობუსის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში, თუ ავტობუსზე ჩართული არ არის საავარიო შუქსიგნალიზაცია?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
გაჩერება დგომა C C1 D D1 B+C1, Mill
#1253
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მგზავრის ჩამოსმის მიზნით გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1263
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  არც A და ასევე არც B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1269
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A ადგილას, B ასევე ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill