ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

გაჩერება დგომა

სულ:37 ბილეთი
#292
ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილზე ავტომობილით დგომა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#314
მოცემულ სიტუაციაში მხოლოდ სამარშუტო ყვითელი ავტობუსის მძღოლი აწარმოებს მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომას. რომელი ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს გაჩერების წესებს?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ სამარშუტო ყვითელი ავტობუსის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#315
თუ ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელის წინ გაჩერდა ან მოძრაობა შეანელა სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებამ, მეზობელ ზოლებზე მოძრავ სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებმა მოძრაობა უნდა განაგრძონ:
 • 1
  სიჩქარის შეუცვლელად, რადგან ქვეითი ვალდებულია არ გამოვიდეს გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების წინა მხრიდან, ვიდრე არ დარწმუნდება მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების არარსებობაში
 • 2
  მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებიან, რომ გაჩერებული სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალების წინ არ არის ქვეითი
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#317
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#318
მოტოციკლის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A და B ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A, ასევე B და C ადგილას
 • 4
  მხოლოდ B და C ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1
#319
მოტოციკლის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  მხოლოდ C ადგილას
 • 4
  მხოლოდ B და C ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1
#320
რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით, თუ ჯერ დადგა თეთრი მსუბუქი ავტომობილი, მერე - უეტლო მოტოციკლი და ბოლოს - ეტლიანი მოტოციკლი?
 • 1
  თეთრი მსუბუქი ავტომობილი
 • 2
  უეტლო მოტოციკლი
 • 3
  ეტლიანი მოტოციკლი
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 B+C1, Mill
#322
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#324
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ხიდზე ისრით მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#326
რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#342
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს სატვირთო ავტომობილის მონიშნულ ადგილზე დაყენება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#343
დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის სადგომზე დაყენების შემთხვევაში?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#345
რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილი
 • 3
  ორივე სატრანსპორტო საშუალება
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#357
სატრანსპორტო საშუალება სადგომზე მდგომად ითვლება, თუ:
 • 1
  მოძრაობა გამიზნულად შეწყვეტილია 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის, ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის
 • 2
  მოძრაობა წინასწარ განზრახულად შეწყვეტილია 5 წუთამდე
 • 3
  მოძრაობა შეწყვეტილია ტექნიკური გაუმართაობის გამო
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#358
გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ გზაზე გამავალი ტრამვაის და რკინიგზის ლიანდაგებზე, ან მათ ახლოს, თუ ამას შეუძლია გააძნელოს ტრამვაის ან მატარებლების მოძრაობა
 • 2
  მხოლოდ იმ ადგილებზე, სადაც სატრანსპორტო საშუალება საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს უფარავს შუქნიშნის სიგნალებს ან საგზაო ნიშნებს
 • 3
  მხოლოდ ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილ, შესაბამის საგზაო ნიშნით აღნიშნულ დამატებით მოძრაობის ზოლზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#373
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ხიდზე მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით მსუბუქი ავტომობილი ისრის მიმართულებით მოძრაობს უკუსვლით, ხოლო - მოტოციკლი ახორციელებს ისრის მიმართულებით მობრუნებას?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
 • 4
  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლები
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#443
აკრძალულია თუ არა დაუსახლებელ პუნქტში 2.1 საგზაო ნიშნით („მთავარი გზა“) აღნიშნული გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებების დგომა?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  არ არის აკრძალული, მხოლოდ იმ გზაზე, რომელზეც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის სულ მცირე ორი ზოლია
 • 3
  აკრძალულია
გაჩერება დგომა A, A1 C C1 D B+C1, Mill
#463
აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება გზის სავალ ნაწილზე სახიფათო მოსახვევისა და გზის გრძივი პროფილის ამობურცული გადატეხვის ახლოს, სადაც გზის ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით:
 • 1
  100 მეტრზე ნაკლებია
 • 2
  100 მეტრზე მეტია, მაგრამ 150 მეტრზე ნაკლებია
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#482
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ მონიშნულ გაჩერებაზე მყოფ ტრამვაიში მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომა არ წარმოებს?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#485
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს განზრახული აქვს გზაჯვარედინზე მარჯვნივ მოხვევა, ის არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:
 • 1
  გაუსწრებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 2
  გაუსწრებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
 • 3
  გაატარებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 4
  გაატარებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill