ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია

სულ:23 ბილეთი
#565
თუ უმოქმედო სამუხრუჭო სისტემის მქონე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასა, მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივ მასაზე ნაკლებია, მისი ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმულობით
 • 2
  მხოლოდ ხისტი გადაბმულობით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი გადაბმულობით, ასევე ნაწილობრივი დატვირთვით
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია B, B1 D T, S B+C1, Mill
#860
დასახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 2 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 2 წამისა
 • 3
  არა უმეტეს 5 წამისა
 • 4
  არანაკლებ 7 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#861
დაუსახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 4 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 3 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 4
  არა უმეტეს 9 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#862
დასახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 2 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 4 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 4
  არანაკლებ 9 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#863
დაუსახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 4 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 9 წამისა
 • 4
  12 წამზე ნაკლები
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#899
ჩამოთვლილიდან, რომელი შეიძლება გახდეს სატრანსპორტო საშუალებაზე უკნიდან შეჯახების მიზეზი?
 • 1
  მხოლოდ წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალების უეცარი და მკვეთრი დამუხრუჭება
 • 2
  მხოლოდ წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებასთან არსათანადოდ დაცული დისტანცია
 • 3
  მხოლოდ მძღოლის უყურადღებობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#911
“სამუხრუჭო მანძილი” არის:
 • 1
  გზაზე მოძრაობის შენელების ზოლის სიგრძე
 • 2
  კანონმდებლობით დადგენილი მაქსიმალური მანძილი, რომლის ფარგლებშიც სავალდებულოა განხორციელდეს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება
 • 3
  მანძილი, რომელსაც გადის სატრანსპორტო საშუალება მუხრუჭების ამოქმედებიდან სრულ გაჩერებამდე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1003
ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით მოძრავ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს მინიჭებული პრიორიტეთით სარგებლობის უფლება აქვს:
 • 1
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ არცერთ შემთხვევაში
 • 2
  ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა უთმობენ, თუ არა მას გზას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები
 • 3
  მხოლოდ მაშინ, როცა იგი დარწმუნდება, რომ მას გზას უთმობენ
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1085
მკვეთრი დამუხრუჭებით სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ მარეგულირებლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში
 • 2
  მხოლოდ შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალების ერთობლივად ჩართვის შემთხვევაში
 • 3
  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1294
მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას დამუხრუჭების ეფექტური ხერხია:
 • 1
  პერიოდული მკვეთრი დამუხრუჭება გამორთული გადაბმულობით
 • 2
  პერიოდული მდორე დამუხრუჭება ჩართული გადაბმულობითა და გადაცემათა კოლოფით
 • 3
  დამუხუჭება ძრავით
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1295
მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მკვეთრ დაღმართზე ძრავით დამუხრუჭებისას მძღოლმა გადაცემის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოს რომ:
 • 1
  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო მაღალი უნდა იყოს გადაცემა
 • 2
  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს გადაცემა
 • 3
  გადაცემის შერჩევა დამოკიდებული არ არის დაღმართის სიმკვეთრეზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1304
ექსტრემალურ სიტუაციაში სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისას სამუხრუჭე მანძილის შემცირება მძღოლმა უნდა მოახდინოს:
 • 1
  ერთჯერადი მკვეთრი დამუხრუჭებით თვლების სრულ ბლოკირებამდე
 • 2
  თვლების ბლოკირების ზღვარზე მრავალჯერადი მკვეთრი ზემოქმედებით მუხრუჭის სატერფულზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1307
სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდისას საბურავის გზასთან ჩაჭიდების ძალა:
 • 1
  იზრდება
 • 2
  მცირდება
 • 3
  არ იცვლება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1381
რაზეა დამოკიდებული სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭო მანძილი?
 • 1
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე
 • 2
  მხოლოდ გზის საფარის მდგომარეობაზე
 • 3
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ გარემოებაზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1428
ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას, მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივმა დამუხრუჭებამ გამორთული გადაბმულობით შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  საჭით მართვის მექანიზმის მწყობრიდან გამოსვლა
 • 2
  სამუხრუჭე სისტემის გადახურება და დამუხრუჭების ეფექტურობის შემცირება
 • 3
  სამუხრუჭო მანძილის შემცირება
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1501
რა ჯგუფებად იყოფა სიმინდის ასაღები მანქანები?
 • 1
  კომბაინები, ტაროს საწმენდები, სალეწები, საშრობები
 • 2
  კომბაინები და სალეწები
 • 3
  კომბაინები და ტაროს საწმენდები
 • 4
  სამკალები და საწმენდ-სახარისხებლები
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია T, S
#1502
კომბაინით ჭარხლის აღების დროს ხდება შემდეგი ოპერაციები:
 • 1
  ნიადაგიდან ჭარხლის ამოღება და ღვარეულებად დაყრა
 • 2
  ნიადაგიდან ჭარხლის ამოღება, მიწისგან გასუფთავება, ფოჩების მოჭრა და ჭარხლის ძირხვენების შეგროვება ბუნკერში
 • 3
  ნიადაგიდან ჭარხლის ამოღება, მიწისგან გასუფთავება და ღვარეულებად დაყრა
 • 4
  ნიადაგიდან ჭარხლის ამოღება და შეგროვება ბუნკერში
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია T, S
#1503
ძირხვენების ამოღების როგორ ხერხებს ანსხვავებენ?
 • 1
  ნაკადურს და ნახევრად ნაკადურს
 • 2
  ნაკადურ-გადატვირთვის
 • 3
  ნაკადურს და ნაკადურ-გადატვირთვის
 • 4
  ნაკადურს, გადატვირთვის, ნაკადურ-გადატვირთვის და ნახევრად ნაკადურს
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია T, S
#1504
კარტოფილის აღების როგორი მეთოდები არსებობს?
 • 1
  ორფაზა, ნაკადური და კომბინირებული
 • 2
  ორფაზა და კომბინირებული
 • 3
  კომბინირებული
 • 4
  ნაკადური
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია T, S
#1505
ჩაის ფოთლის საკრეფი როგორი მანქანები არსებობს?
 • 1
  თვითმავალი
 • 2
  მისაბმელი
 • 3
  ხელისა და მობილური
 • 4
  ნახევრად მისაბმელი
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია T, S