ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

მოძრაობის სიჩქარე

სულ:18 ბილეთი
#248
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის მაბუქსირებელი ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, გზის ამ მონაკვეთზე?
 • 1
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  70 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  90 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#251
ქვემოთ ჩამოთვლილი საგზაო პირობებიდან, რომელი უნდა გაითვალისწინოს მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის შეცვლისას?
 • 1
  მხოლოდ ადგილის რელიეფი და მოძრაობის ინტენსიურობა
 • 2
  მხოლოდ ატმოსფერული პირობები, აგრეთვე არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა
 • 3
  მხოლოდ გზისა და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა საგზაო პირობა
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#380
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიული (მძიმეწონიანი) სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  არა უმეტეს იმ სიჩქარით, რომელიც მითითებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლებამოსილი ორგანოს (უწყების) მიერ გაცემულ შეთანხმებაში
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#446
ავტომაგისტრალებზე, ასევე ავტომაგისტრალების შესასვლელებზე და გამოსასვლელებზე, უფლებამოსილი ორგანოსთან (უწყებასთან) შეთანხმების გარეშე იკრძალება იმ ავტომობილების (მისაბმელებით ან მათ გარეშე) მოძრაობა, რომელთა კონსტრუქციული სიჩქარე არ აღემატება:
 • 1
  40 კმ/სთ-ს
 • 2
  60 კმ/სთ-ს
 • 3
  90 კმ/სთ-ს
 • 4
  110 კმ/სთ-ს
მოძრაობის სიჩქარე C T, S B+C1, Mill
#540
რა მაქსიმალური სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს, თუ ბუქსირება ხდება ხისტი გადაბმით?
 • 1
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  80 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#898
„კონსტრუქციული სიჩქარე” არის:
 • 1
  ქარხანა-დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე, სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარი
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა”- მითითებული სიჩქარე
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#936
საცნობი ნიშანი „ავტომატარებელი“ უნდა ჩაირთოს:
 • 1
  მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს ავტომატარებლის მოძრაობისას
 • 2
  ავტომატარებლის მოძრაობისას, ხოლო დღე-ღამის ბნელ დროს და არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში – მისი გაჩერებისა და დგომის პერიოდშიც
 • 3
  მხოლოდ ავტომატარებლის მოძრაობისას არასაკმარისი ხილვადობის პერიოდში
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#972
დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავი არაგაბარიტულ (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიულ (მძიმეწონიანი) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების აღნიშვნის მიზნით სავალდებულოა ჩაირთოს:
 • 1
  ახლო განათების ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები
 • 2
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
 • 3
  შორი განათების ფარები
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#990
დასაშვებია თუ არა სქელი ნისლის, ხშირი თოვის, ძლიერი წვიმის დროს ან ანალოგიურ პირობებში, გზაზე გაჩერების ან დგომის დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებზე და მათი მისაბმელებზე, წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად დამატებით ჩართული იქნას ახლო განათების, წინა და უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები?
 • 1
  დაუშვებელია
 • 2
  დასაშვებია
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#992
იმ საჭაპნო ტრანსპორტზე, რომლის სიგანე 1 მ-ს არ აღემატება, სავალდებულოა დაყენდეს:
 • 1
  სულ მცირე ერთი წინა თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე
 • 2
  წინ - ერთი თეთრი სინათლე და უკან - ერთი წითელი სინათლე
 • 3
  უკან, მარცხენა მხარეს, ან ცენტრში - ერთი შუქამრეკლი მოწყობილობა
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 D T, S
#996
სავალ ნაწილზე ღამის საათებში მოძრაობისას ქვეითთა ჯგუფებმა, რომლებსაც ხელმძღვანელები მეთაურობენ ან სვლით მიდიან, მარცხენა მხრიდან უნდა იქონიონ:
 • 1
  სულ მცირე ერთი თეთრი სელექციური სინათლე წინ და ერთი თეთრი სელექციური სინათლე უკან
 • 2
  სულ მცირე ერთი თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე წინ და ერთი წითელი სინათლე უკან ან ყვითელი შუქი წინ და უკან
 • 3
  სულ მცირე ერთი წითელი სელექციური სინათლე წინ და ერთი ყვითელი სინათლე უკან
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 D T, S
#1494
რა სახისაა სათიბელას მჭრელი აპარატები?
 • 1
  თითებიან-სეგმენტებიანი, უთითებო და როტაციული
 • 2
  უთითებო და როტაციული
 • 3
  კბილებიანი და თითებიან-სეგმენტიანი
 • 4
  კბილებიანი, უთითებო და როტაციული
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1495
რა დანიშნულება აქვს ფორცხებს?
 • 1
  თივის ან ჩალის ღვარეულებიდან აკრეფა
 • 2
  ღვარეულიდან მოთიბული მასის აკრეფა და მინდორში ბულულების დადგმა
 • 3
  გამშრალი და ახლადმოთიბული ბალახის ზოლებად და ღვარეულებად მოგროვება
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1496
რაში იყენებენ წნეხამკრეფებს?
 • 1
  თივის ან ჩალის ღვარეულებიდან ასაკრეფად, დასაწნეხად და დაწნეხილი მასის შესაკვრელად
 • 2
  ღვარეულიდან მოთიბული მასის ასაკრეფად და მინდორში ბულულების დასადგმელად
 • 3
  თივის ან ჩალის ზვინების დასადგმელად
 • 4
  გამშრალი და ახლადმოთიბული ბალახის ზოლებად და ღვარეულებად მოსაფორცხად
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1497
რა ოპერაციებს მოიცავს თავთავიანი კულტურების აღების ტექნოლოგია?
 • 1
  ღეროების მოჭრა, გალეწვა, ჩელხიდან მარცვლის მოცილება
 • 2
  ღეროების მოჭრა, გალეწვა, ჩელხიდან მარცვლის მოცილება და მარცვლიდან მინარევების მოცილება
 • 3
  ღეროების მოჭრა, გალეწვა, ჩელხიდან მარცვლის მოცილება და აწონვა
 • 4
  ღეროების მოჭრა, გალეწვა, მარცვლის აწონვა, თივის ბულულების დადგმა
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1498
როგორი სახის სალეწი აპარატები გამოიყენება მარცვლეულის ამღებ კომბაინში?
 • 1
  თამასებიანი და ჯაჭვებიანი
 • 2
  ჯაჭვებიანი და დეზებიანი
 • 3
  ჯაჭვებიანი, კბილებიანი და როტორული
 • 4
  თამასებიანი, კბილებიანი და როტორული
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1499
რა ამოცანა აქვს მარცვლეულის გაწმენდას?
 • 1
  ერთნაირი ზომისა და ფორმის მარცვლის მიღება
 • 2
  ყველა გარეშე მინარევების მოცილება და ძირითადი კულტურების მარცვლის სუფთა სახით მიღება
 • 3
  დაზიანებული მარცვლის მოცილება და ძირითადი კულტურების მარცვლის სუფთა სახით მიღება
 • 4
  დაზიანებული მარცვლის მოცილება და ერთნაირი ზომის მარცვლის მიღება
მოძრაობის სიჩქარე T, S
#1500
რა მანქანები შედის მარცვლეულის საწმენდ პუნქტში?
 • 1
  კომბაინები
 • 2
  საწმენდ-სახარისხებლები
 • 3
  სალეწები
 • 4
  სამკალები
მოძრაობის სიჩქარე T, S