ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

მოძრაობის სიჩქარე

სულ:21 ბილეთი


#972
დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავი არაგაბარიტულ (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიულ (მძიმეწონიანი) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების აღნიშვნის მიზნით სავალდებულოა ჩაირთოს:
  • 1
    ახლო განათების ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები
  • 2
    ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
  • 3
    შორი განათების ფარები
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill