ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

მოძრაობის სიჩქარე

სულ:9 ბილეთი
#238
ავტომაგისტრალზე „A“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
 • 1
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  80 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  90 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  110 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე A, A1
#251
ქვემოთ ჩამოთვლილი საგზაო პირობებიდან, რომელი უნდა გაითვალისწინოს მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის შეცვლისას?
 • 1
  მხოლოდ ადგილის რელიეფი და მოძრაობის ინტენსიურობა
 • 2
  მხოლოდ ატმოსფერული პირობები, აგრეთვე არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა
 • 3
  მხოლოდ გზისა და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა საგზაო პირობა
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#307
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ისინი მოძრაობენ 90 კმ/სთ სიჩქარით?
 • 1
  მხოლოდ კვადროციკლის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 4
  მხოლოდ კვადროციკლისა და მოტოციკლის მძღოლები
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#354
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  20 მკ/სთ სიჩქარით
 • 2
  30 მკ/სთ სიჩქარით
 • 3
  40 მკ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#898
„კონსტრუქციული სიჩქარე” არის:
 • 1
  ქარხანა-დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე, სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარი
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა”- მითითებული სიჩქარე
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#967
დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავ ნებისმიერ მოტოციკლზე ჩართული უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ ახლო განათების ფარები
 • 2
  მხოლოდ შორი განათების ფარები
 • 3
  წინ ახლო განათების ერთი ფარი მაინც, ხოლო უკან - წითელი მაშუქი
 • 4
  მხოლოდ უკან - წითელი მაშუქი
მოძრაობის სიჩქარე A, A1
#990
დასაშვებია თუ არა სქელი ნისლის, ხშირი თოვის, ძლიერი წვიმის დროს ან ანალოგიურ პირობებში, გზაზე გაჩერების ან დგომის დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებზე და მათი მისაბმელებზე, წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად დამატებით ჩართული იქნას ახლო განათების, წინა და უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები?
 • 1
  დაუშვებელია
 • 2
  დასაშვებია
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#992
იმ საჭაპნო ტრანსპორტზე, რომლის სიგანე 1 მ-ს არ აღემატება, სავალდებულოა დაყენდეს:
 • 1
  სულ მცირე ერთი წინა თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე
 • 2
  წინ - ერთი თეთრი სინათლე და უკან - ერთი წითელი სინათლე
 • 3
  უკან, მარცხენა მხარეს, ან ცენტრში - ერთი შუქამრეკლი მოწყობილობა
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 D T, S
#996
სავალ ნაწილზე ღამის საათებში მოძრაობისას ქვეითთა ჯგუფებმა, რომლებსაც ხელმძღვანელები მეთაურობენ ან სვლით მიდიან, მარცხენა მხრიდან უნდა იქონიონ:
 • 1
  სულ მცირე ერთი თეთრი სელექციური სინათლე წინ და ერთი თეთრი სელექციური სინათლე უკან
 • 2
  სულ მცირე ერთი თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე წინ და ერთი წითელი სინათლე უკან ან ყვითელი შუქი წინ და უკან
 • 3
  სულ მცირე ერთი წითელი სელექციური სინათლე წინ და ერთი ყვითელი სინათლე უკან
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 D T, S