ბილეთების სწავლა

B+C1, Mill კატეგორია

სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი

სულ:51 ბილეთი


#1035
დაარღვევს თუ არა სატვირთო ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ იგი საჭის მექანიზმის გაუმართაობისას სარემონტო ადგილამდე იმოძრავებს ჩართული საავარიო შუქსიგნალიზაციით?
 • 1
  არ დაარღვევს
 • 2
  დაარღვევს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 B+C1, Mill
#1306
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში აღმართის ბოლოსთან მიახლოებისას სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა შორი ნათების ფარები უნდა გამორთოს და ჩართოს ახლო ნათების ფარები:
 • 1
  ნებისმიერ შემთხვევაში, აღმართის ბოლოსთან მიახლოებისას
 • 2
  მხოლოდ შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების გამოჩენისას
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1314
სატრანსპორტო საშუალების რომელი გარე სანათი ხელსაწყოების ჩართვა უზრუნველყოფს გზის უკეთეს ხილვადობას დღე-ღამის ბნელ დროს, ძლიერი თოვის პირობებში?
 • 1
  შორი ნათების ფარები
 • 2
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები შორი ნათების ფარებთან ერთად
 • 3
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები ახლო ნათების ფარებთან ერთად
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1725
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, ავტომობილის რომელი კვანძის გამართულობა უნდა შეამოწმოს მძღოლმა რეგულარულად?
 • 1
  მხოლოდ საჭის მართვის მექანიზმის
 • 2
  მხოლოდ საბურავების
 • 3
  მხოლოდ გარე სანათი ხელსაწყოების
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა კვანძის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D D1 B+C1, Mill
#1726
სატვირთო ფურგონის სატვირთო განყოფილების საერთო ტევადობის გამოთვლისას, ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი პარამეტრი არ უნდა იქნას გათვალისწინებული?
 • 1
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიმაღლე
 • 2
  ავტომობილის საერთო სიგრძე
 • 3
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიგანე
 • 4
  ფურგონის სატვირთო განყოფილების სიგრძე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 B+C1, Mill
#1729
ჩამოთვლილი სამუხრუჭო სისტემებიდან, რომელი უფრო სწრაფად უზრუნველყოფს მუხრუჭების ამოქმედებას?
 • 1
  ჰიდრავლიკური სამუხრუჭო სისტემა
 • 2
  პნევმატიური სამუხრუჭო სისტემა
 • 3
  კომბინირებული სამუხრუჭო სისტემა
 • 4
  მუხრუჭის ამოქმედების სიჩქარე არ არის დამოკიდებული სამუხრუჭო სისტემის კონსტრუქციაზე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1730
სატვირთო ავტომობილზე ტვირთის მოთავსებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას:
 • 1
  მხოლოდ სიმძიმის ცენტრის მდებარეობა
 • 2
  მხოლოდ ღერძზე დატვირთვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
 • 3
  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს, ტვირთის გადაადგილების ალბათობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოთხოვნა და გარემოება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 B+C1, Mill
#1737
როგორ გავლენას ახდენს სამუხრუჭო სისტემის გამართულ მუშაობაზე სამუხრუჭო დისკებზე დიდი ოდენობით ჟანგის არსებობა?
 • 1
  დადებითს, რადგანაც დიდი ოდენობით ჟანგი აუმჯობესებს ხახუნის ძალას დისკსა და ხუნდებს შორის
 • 2
  უარყოფითს, რადგანაც დიდი ოდენობით ჟანგი იწვევს სამუხრუჭო სისტემის არათანაბარ მუშაობას
 • 3
  დისკებზე დიდი ოდენობის ჟანგის არსებობა გავლენას არ მოახდენს სამუხრუჭო სისტემის მუშაობაზე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D D1 B+C1, Mill
#1739
როგორ უნდა გამოვითვალოდ ფურგონის ტიპის ავტომობილის სატვირთო განყოფილების მოცულობა?
 • 1
  სატვირთო განყოფილების სიგრძე უნდა გავამრავლოთ მის სიგანეზე და სიმაღლეზე
 • 2
  სატვირთო განყოფილების სიგრძე უნდა გავამრავლოთ მის სიგანეზე და სიმაღლის ნახევარზე
 • 3
  სატვირთო ნაწილის სიმაღლე უნდა გავამრავლოთ მის ორმაგ სიგანეზე
 • 4
  მისი გამოთვლა შეუძლებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C1 B+C1, Mill
#1740
ქვეოთ ჩამოთვლილიდან, რომელი მსჯელობაა მცდარი?
 • 1
  საყარი ტვირთი ისე უნდა იქნას დატვირთული, რომ მისი ტრანსპორტირებისას გამორიცხული იქნას გადმოყრის შესაძლებლობა
 • 2
  თოკები ან ჯაჭვები, რომლებიც გამოიყენება ტვირთის დამაგრებისა და უვნებლობის უზრუნველსაყოფად არ უნდა იყოს დაჭიმული
 • 3
  ტვირთი თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული ძარაზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი მსჯელობა არ არის მცდარი
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C1 B+C1, Mill
#1741
მოყინულ გზაზე გადაადგილებისას მოცურების ალბათობის შესამცირებლად ტვირთი მიზანშეწონილია განთავსდეს:
 • 1
  არაწამყვან ღერძთან ახლოს
 • 2
  წამყვან ღერძთან ახლოს
 • 3
  თანაბრად გადანაწილდეს წამყვან და არაწამყვან ღერძებზე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C1 B+C1, Mill