ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი

სულ:41 ბილეთი
#306
იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილ შემთხვევებში უფლება აქვს შევიდეს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და იმოძრაოს არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  არ დაარღვევსჩართოს ახლო ნათების ფარები და ქვეითთა ყურადღების მისაპყრობად მისცეს ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#403
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ჩართოს მარცხნივ მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#410
მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით ან ხელით მიცემული სიგნალი მძღოლს:
 • 1
  ანიჭებს უპირატესობას
 • 2
  ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
 • 3
  არ ანიჭებს უპირატესობას, არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#411
მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე, შესაბამისი მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით სიგნალი უნდა მიეცეს:
 • 1
  მანევრის დაწყებისას და შეწყდეს მანევრის დასრულებამდე
 • 2
  დროულად, მანევრის დაწყების წინ და შეწყდეს დაუყოვნებლივ მისი დასრულებისთანავე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#517
მოტოციკლის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
 • 1
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  20 კმ/სთ სიჩქარით
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#529
აკრძალულია მოტოციკლით იმ ტვირთის გადაზიდვა, რომელიც გადმოშვერილია სიგანეზე ან სიგრძეზე გაბარიტებს გარეთ:
 • 1
  0,5 მეტრზე მეტად
 • 2
  არანაკლებ 0,7 მეტრით
 • 3
  არანაკლებ 1,0 მეტრით
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#530
გარდა შემთხვევებისა, როცა აუცილებელია ხელით მისცენ მანევრის შესრულებასთან დაკავშირებული სიგნალები, მოტოციკლის მძღოლებს ეკრძალებათ გადაადგილება, თუ:
 • 1
  საჭე ორივე ხელით არ უჭირავთ
 • 2
  საჭე ერთი ხელით მაინც არ უჭირავთ
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#531
დასაშვებია თუ არა უეტლო მოტოციკლით მისაბმელის ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია, ყველა იმ მისაბმელის ბუქსირება, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 750 კგ-ზე ნაკლებია
 • 2
  არ არის დაშვებული
 • 3
  დასაშვებია, მხოლოდ იმ მისაბმელის ბუქსირება, რომელიც განკუთვნილია აღნიშნულ ტრანსპორტთან ერთად ექსპლუატაციისათვის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#532
სავალდებულოა თუ არა მოტოციკლეტისა და მოპედის მძღოლებისათვის, აგრეთვე მათი მგზავრებისთვის გადაადგილებისას მოტოჩაფხუტის გამოყენება?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არის სავალდებულო
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#538
აქვთ თუ არა უფლება ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს, საკმარისი ადგილის არსებობისას შემოუარონ გაჩერებულ ან ნელა მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს მარჯვენა მხრიდან?
 • 1
  აქვთ უფლება
 • 2
  არ აქვთ უფლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 D T, S
#820
ჩართული გარე სანათი ხელსაწყოების ან ღია კარების მქონე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალებების გასწვრივ მოძრაობისას, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაზარდოს სიჩქარე
 • 2
  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება
 • 3
  შეამციროს სიჩქარე და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია, რათა გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების უეცარი დაძვრის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს საფრთხის თავიდან აცილება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#821
არის თუ არა ვადებული მძღოლი, გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ქვეითი ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#825
აქვს თუ არა უფლება მოტოციკლის მძღოლს გზაზე იმოძრაოს ისე, რომ მისი სატრანსპორტო საშუალების მხოლოდ ერთი თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს?
 • 1
  აქვს უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში
 • 2
  აქვს უფლება მხოლოდ დაუსახლებულ პუნქტებში
 • 3
  არა აქვს უფლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#830
არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობის პირობებში, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და შეამციროს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 2
  შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 3
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და იმოძრაოს სავალი ნაწილის უკიდურეს მარცხენა მხარეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#930
მძღოლის მიერ მიცემული ხმოვანი სიგნალის ხანგრძლივობა:
 • 1
  უნდა იყოს არა უმეტეს 3 წამისა
 • 2
  უნდა იყოს არა უმეტეს 5 წამისა
 • 3
  არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#931
დღე-ღამის ნათელ დროს დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
 • 1
  ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 4
  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#932
დღე-ღამის ბნელ დროს, დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებული იქნეს:
 • 1
  ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 4
  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#933
დასაშვებია თუ არა გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად ხმოვანი სიგნალის გამოყენება:
 • 1
  დასაშვებია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტში
 • 2
  დასაშვებია, მხოლოდ დასახლებულ პუნქტში
 • 3
  დასაშვებია, როგორც დასახლებულ, აგრეთვე დაუსახლებელ პუნქტებში
 • 4
  დაუშვებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#934
ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ ადგილას არ არის ვალდებული მძღოლი მანევრის დაწყებამდე ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი?
 • 1
  საცხოვრებელ ზონაში
 • 2
  მიმდებარე ტერიტორიაზე
 • 3
  ეზოს ტერიტორიაზე
 • 4
  ვალდებულია ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#935
დაბინდებიდან გათენებამდე, ასევე ნებისმიერი სხვა არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, გზაზე გაჩერებისა ან დგომის დროს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები და მათი მისაბმელები აღნიშნული უნდა იყვნენ:
 • 1
  შორი განათების ფარებით
 • 2
  წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით
 • 3
  ახლო განათების ფარებით
 • 4
  წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill