ბილეთების სწავლა

კატეგორია

საავარიო შუქური სიგნალიზაცია

სულ:29 ბილეთი


#1088
არასაკმარისი მხედველობის პირობებში, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევაში მონაწილე სატრანსპორტო საშუალებაზე საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა გამოსული, მძღოლმა დაუყოვნებლივ უნდა:
 • 1
  გამოდგას მოციმციმე წითელი ფარანი, ხოლო მისი არ არსებობის შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს სხვა მსგავსი ეფექტური საშუალებებით მოახლოებული მძღოლთა დროული გაფრთხილება
 • 2
  ჩართოს უკანა საგაბარიტო სინათლეები
 • 3
  ჩართოს წინა და უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1267
დაარღვევს თუ არა სატვირთო ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია C C1 B+C1, Mill
#1466
როგორი სახის შეიძლება იყოს გრეიდერ-ელევატორი?
 • 1
  მხოლოდ ნახევრადმისაბმელიანი
 • 2
  მხოლოდ მისაბმელიანი
 • 3
  ნახევრადმისაბმელიანი, თვითმავალი ან მისაბმელიანი
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1467
რომელი კატეგორიის გრუნტში სამუშაოდ გამოიყენება გრეიდერ-ელევატორი?
 • 1
  I – II კატეგორიის
 • 2
  III – IV კატეგორიის
 • 3
  II – III კატეგორიის
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1468
რას გულისხმობს ნიადაგის ძირითადი დამუშავება?
 • 1
  ფრთიანი და უფრთო გუთნებით ხვნა, ბრტყლადმჭრელებით ღრმა დამუშავებას
 • 2
  კულტივაციას
 • 3
  ფარცხვას
 • 4
  აოშვას
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1469
ხვნის როგორი სახე არსებობს?
 • 1
  კონუსური
 • 2
  წრიული
 • 3
  რომბული
 • 4
  პრიზმული
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1470
ნიადაგის რა სიღრმეზე დამუშავებას ეწოდება ზედაპირული დამუშავება?
 • 1
  8-12 სმ-მდე
 • 2
  16 სმ-მდე
 • 3
  22 სმ-მდე
 • 4
  24 სმ-მდე
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1471
ნიადაგის რა სიღრმეზე დამუშავებას ეწოდება ღრმად დამუშავება?
 • 1
  8 სმ-მდე
 • 2
  16 სმ-მდე
 • 3
  20 სმ-მდე
 • 4
  27 სმ-მდე
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S
#1472
რას გულისხმობს ნიადაგის ნულოვანი დამუშავების ტექნოლოგია?
 • 1
  ნიადაგის მხოლოდ 55%-ის დამუშავებას
 • 2
  ნიადაგის მხოლოდ 25% -ის დამუშავებას, ხოლო სარეველების განადგურება ქიმიური გზით
 • 3
  ნიადაგის 100 %-ის დამუშავებას
 • 4
  ნიადაგის მხოლოდ 70%-ის დამუშავებას
საავარიო შუქური სიგნალიზაცია T, S