ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

სპეციალური სიგნალის გამოყენება

სულ:25 ბილეთი
#1461
ხიდებზე და სხვა ხელოვნურ ნაგებობზე გავლის წინ საჭიროა:
 • 1
  ტექნიკის გამართულობის შემოწმება
 • 2
  ხიდის საიმედობის დათვალიერება
 • 3
  მათი საიმედობის, ტვირთამწეობის და გაბარიტებზე შეზღუდვის შემოწმება საგზაო ნიშნების მიხედვით
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S
#1462
ბულდოზერის თავისი სვლით ტრანსპორტირება რეკომენდებულია:
 • 1
  არანაკლებ 5 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  არაუმეტეს 0,5 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  3,5 კმ/სთ სიჩქარით
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S
#1463
რამდენ ტაქტიანი დიზელის ძრავებია დაყენებული მუხლუხა ტრაქტორზე?
 • 1
  ორი ან ოთხტაქტიანი
 • 2
  ერთ ან სამტაქტიანი
 • 3
  სამი ან ოთხტაქტიანი
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S
#1464
რამდენია საერთო დანიშნულების მუხლუხა ტრაქტორებში გრუნტზე ხვედრითი დაწოლა?
 • 1
  1,5 – 2 ნ/სმ²
 • 2
  2,5 – 4 ნ/სმ²
 • 3
  3,5 – 6 ნ/სმ²
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S
#1465
რამდენია მუხლუხა ტრაქტორებში ჭარბტენიან გრუნტზე ხვედრითი დაწოლა?
 • 1
  2 – 3,5 ნ/სმ²
 • 2
  1 – 1,5 ნ/სმ²
 • 3
  3 – 3,5 ნ/სმ²
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S