ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

სპეციალური სიგნალის გამოყენება

სულ:25 ბილეთი
#161
ერთობლივად ჩართული შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ
 • 2
  რთავს მოძრაობის ნებას და იძლევა ინფორმაციას გზის მონაკვეთზე საფრთხის არსებობის შესახებ
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#472
მოცემულ სიტუაციაში არღვევს თუ არა მძღოლი იძულებით გაჩერებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, თუ გაუმართავი ავტომობილის დაუყოვნებლივ გაყვანა გზიდან შეუძლებელია?
 • 1
  არ არღვევს
 • 2
  არღვევს
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#873
იმ სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები, სავალ ნაწილზე მყოფმა ქვეითმა, უნდა:
 • 1
  დაუთმოს გზა ასეთ სატრანსპორტო საშუალებას ან/და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სავალი ნაწილი
 • 2
  გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ
 • 3
  გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ, თუ იგი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადსასვლელზე
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#960
რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალული არ არის:
 • 1
  გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით
 • 2
  შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა
 • 3
  რკინიგზის ლიანდაგის დისტანციის უფროსის ნებართვის გარეშე ნელმავალი მანქანის, რომლის სიჩქარე არ აღემატება 8 კმ/სთ და ტრაქტორის მარხილ-სათრეველას მოძრაობა
 • 4
  მასზე შეუჩერებლად გავლა
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#1002
ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლი, მიუხედავად საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებისა, სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ სარგებლობს პრიორიტეტით, თუ ჩართული აქვს:
 • 1
  ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი
 • 2
  ლურჯი და წითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალები
 • 3
  ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1004
ვალდებულია თუ არა, საგზაო მოძრაობის მონაწილე გზა დაუთმოს ჩართული ახლო ნათების ფარებით მოძრავ იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალება ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1005
ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები ან/და ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოთი იძლევა სიგნალს, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებულნი არიან:
 • 1
  დაუყოვნებლივ გაჩერდნენ ყოფნის ადგილას
 • 2
  გაანთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდნენ
 • 3
  გადაჯგუფდნენ თანმხვედრი მიმართულების უკიდურეს მარცხენა ზოლზე
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1006
ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით მდგომ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებასთან მიახლოებისას, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  განაგრძოს გზა სიჩქარის შეუცვლელად
 • 2
  შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში ჰქონდეს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერების შესაძლებლობა
 • 3
  გაზარდოს სიჩქარე, რათა დროულად გაიაროს აღნიშნული ადგილი
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1007
მძღოლს, რომელსაც სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ნარინჯისფერი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებს, თუ:
 • 1
  ჩართული აქვს ახლო განათების ფარები
 • 2
  უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას
 • 3
  ავტომობილზე დამაგრებულია დროებითი საგზაო ნიშნები
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1008
სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი გამოიყენება:
 • 1
  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ უპირატესობის მოსაპოვებლად
 • 2
  ყურადღების მისაპყრობად, მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1009
სატრანსპორტო საშუალებებზე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალების დაყენება, ასევე ავტომანქანებისთვის სპეციალური შეფერილობის მიცემა, ხორციელდება:
 • 1
  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად
 • 2
  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად
 • 3
  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1010
ინკასაციის სამსახურის სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებულ მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად, სპეციალური ხმოვანი სიგნალი ირთვება:
 • 1
  მხოლოდ თავდასხმის საშიშროების ან თავდასხმის შემთხვევაში
 • 2
  ნებისმიერ შემთხვევაში
 • 3
  არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრაობისას
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1013
ჩართული ახლო განათების ფარებით სატვირთო ავტომობილს მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი, ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით. რომელი ავტომობილის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში შუქნიშნის ამ სიგნალზე?
 • 1
  არცერთი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ოპერატიული ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ოპერატიული სამსახურის, ასევე სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1014
რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  ყველა მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1015
ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს, თუ ავტომობილზე ჩართული არ არის ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1016
ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. წითელი ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:
 • 1
  გაატარებს ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში
 • 2
  არ დაუთმობს გზას ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში
 • 3
  გააგრძელებს მოძრაობას დაკავებულ ზოლში
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1017
ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი გაჩერებულია ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა უნდა იმოძრაოს არა უმეტეს:
 • 1
  90 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  70 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  იმ სიჩქარით, რომლითაც აუცილებლობის შემთხვევაში ავტომობილის დაუყონებლივ გაჩერების შესაძლებლობა ექნება
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1019
რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ პირდაპირ მარცხნივ
 • 3
  ყველა მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ პირდაპირ
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1459
რა ტიპებად იყოფა გრეიდერები?
 • 1
  ნახევარმისაბმელ და თვითმავალ
 • 2
  პნევმატიური
 • 3
  არაციკლური
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S
#1460
შეიძლება თუ არა მექანიზმის (ბულდოზერის, ექსკალატორის, ტრაქტორის და სხვა) ძრავის მუშა მდგომარეობაში დატოვება?
 • 1
  არ შეიძლება
 • 2
  შეიძლება
სპეციალური სიგნალის გამოყენება T, S