ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

მარეგულირებლის სიგნალები

სულ:26 ბილეთი


#875
თუ ქვეითთა გადასასვლელების მქონე გზაზე სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა რეგულირდება მარეგულირებლის მეშვეობით, მოძრაობის ამკრძალავი სიგნალის დროს მძღოლები უნდა გაჩერდნენ:
 • 1
  მარეგულირებელის წინ
 • 2
  ქვეითთა გადასასვლელის წინ ან მის წინ მდებარე განივ მონიშვნასთან
 • 3
  საპირიპირო მიმართულების ზოლზე
მარეგულირებლის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#901
“მარეგულირებელი” არის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საგზაო მოძრაობის რეგულირების უფლებამოსილების მქონე პირი, რომელსაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს:
 • 1
  საგზაო მოძრაობის მონაწილეს შეუზღუდოს მოძრაობა, შეუცვალოს მიმართულება ან/და შეაჩეროს მისი მოძრაობა
 • 2
  მხოლოდ სამართალდამრღვევ მძღოლს დააკისროს ადმინისტრაციული სახდელი
მარეგულირებლის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#955
თუ მარეგულირებლის სიგნალი ერთდროულად მოძრაობის ნებას რთავს ურთიერთგადამკვეთი ტრაექტორიებით მოძრავ ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს, მძღოლებმა უნდა იხელმძღვანელონ:
 • 1
  მხოლოდ პრიორიტეტის განმსაზღვრელი საგზაო მონიშვნების მოთხოვნებით
 • 2
  არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის წესებითა და გზაჯვარედინზე დაყენებული პრიორიტეტის ნიშნებით
მარეგულირებლის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#958
ნებადართულია თუ არა სატვირთო ავტომობილის გაჩერება ცალმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის მარცხენა მხარეს?
 • 1
  ნებადართულია მხოლოდ ავტომობილის დატვირთვის ან გადმოტვირთვის დროს
 • 2
  არ არის ნებადართული
 • 3
  ნებადართულია ნებისმიერ შემთხვევაში, მძღოლის სურვილისამებრ
მარეგულირებლის სიგნალები C C1 B+C1, Mill
#1281
რა მიმართულებით შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?
 • 1
  მხოლოდ B და C მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ A, B და D მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ A და D მიმართულებით
 • 4
  ყველა მიმართულებით
მარეგულირებლის სიგნალები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1282
რა მიმართულებით შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა თუ მარეგულირებელი კონკრეტულად მიუთითებს მოძრაობას მარცხნივ?
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ
 • 2
  მხოლოდ მარცხნივ
 • 3
  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
 • 4
  ყველა მიმართულებით
მარეგულირებლის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill