ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:864 ბილეთი


#1353
საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა ნებადართულია:
 • 1
  მხოლოდ იმ საქონლისათვის, რომლის შემოტანა ან გატანა არ არის აკრძალული
 • 2
  ნებისმიერი საქონელისათვის
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1354
საქონელი საბაჟო ზედამხედველობას ექვემდებარება:
 • 1
  საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანიდან ზოგადი დეკლარირების განხორციელებამდე
 • 2
  საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანიდან გაფორმების დასრულებამდე
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1355
ერთი საბაჟო დეკლარაციით დეკლარირებული საქონელი გაშვებული უნდა იქნეს ერთდროულად, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა, რომელზედაც გადაწყვეტილებას იღებს:
 • 1
  დეკლარანტი
 • 2
  შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 • 3
  საგადასახადო ორგანო
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1379
სხვა პირისათვის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი იმყოფება ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს შესაბამისი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ან ეს უფლება შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • 3
  აბ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1380
ეკრძალება თუ არა სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ მძღოლს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არ ეკრძალება
 • 2
  ეკრძალება
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1381
რაზეა დამოკიდებული სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭო მანძილი?
 • 1
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე
 • 2
  მხოლოდ გზის საფარის მდგომარეობაზე
 • 3
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ გარემოებაზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1426
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის როგორი სტილი უზრუნველყოფს საწვავის ნაკლებ ხარჯს?
 • 1
  მდორე აჩქარება მკვეთრი შენელებით
 • 2
  ხშირი და მკვეთრი აჩქარება მდორე შენელებით
 • 3
  მდორე აჩქარება მდორე შენელებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1428
ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას, მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივმა დამუხრუჭებამ გამორთული გადაბმულობით შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  საჭით მართვის მექანიზმის მწყობრიდან გამოსვლა
 • 2
  სამუხრუჭე სისტემის გადახურება და დამუხრუჭების ეფექტურობის შემცირება
 • 3
  სამუხრუჭო მანძილის შემცირება
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1430
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, რომელ შემთხვევაში არ უნდა მისცეს მძღოლმა მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალი მანევრის დაწყებამდე?
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის უკან არ მოძრაობს სხვა სატრანსპორტო საშუალება
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სიგნალმა შეიძლება შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1439
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში გამოიწვევს:
 • 1
  სრულწლოვანი მძღოლისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 6 თვით შეჩერებას, ხოლო 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ერთი წლით შეჩერებას
 • 2
  სრულწლოვანი მძღოლისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 3 თვით შეჩერებას, ხოლო 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის - სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 6 თვით შეჩერებას
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით
ადმინისტრაციული კანონი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1449
რა დადებითი მხარე აქვს სატრანსპორტო საშუალებაზე ზამთრის საბურავების გამოყენებას ზამთრის პერიოდში?
 • 1
  გამოირიცხება სატრანსპორტო საშუალების გვერდითი მოცურების საფრთხე
 • 2
  შესაძლებელი ხდება ნებისმიერ ამინდში სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა მაქსიმალური კონსტრუქციული სიჩქარით
 • 3
  მცირდება მოლიპულ გზის საფარზე თვლების სრიალისა და ბუქსაობის შესაძლებლობა
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1475
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რომელ შემთხვევაშია მიზანშეწონილი გვერდითი ინტერვალის გაზრდა?
 • 1
  მხოლოდ მაღალი სიჩქარით შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევისას
 • 2
  მხოლოდ გრძელი სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევისას
 • 3
  მხოლოდ სველი, მოლიპული ან უსწორმასწორო გზის მონაკვეთზე მოძრაობისას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1482
თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ ქვეითთა გადასასვლელზე გადაადგილდება მოხუცი ქვეითი, მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს:
 • 1
  მხოლოდ, რომ მოხუცი ქვეითი შეიძლება სათანადოდ ვერ აფასებდეს მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს
 • 2
  მხოლოდ, რომ შესაძლებელია მოხუც ქვეითს მკვეთრად ჰქონდეს დაქვეითებული სმენა ან/და მხედველობა
 • 3
  მხოლოდ, რომ მოხუცი ქვეითის რეაქცია უფრო შენელებულია
 • 4
  ყველა ჩამოთვლილი გარემოება
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1484
სატრანსპორტო საშუალების საბურავებში აირის დაბალმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  მხოლოდ საწვავის ხარჯის მატება
 • 2
  მხოლოდ საჭით მართვის გაძნელება
 • 3
  მხოლოდ საბურავების გადახურება
 • 4
  როგორც საწვავის ხარჯის მატება, ასევე საჭით მართვის გაძნელება და საბურავების გადახურება
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1486
რატომ არის ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების მართვა საფრთხის შემცველი?
 • 1
  მხოლოდ იმიტომ, რომ ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლის რეაქციის დრო იზრდება
 • 2
  მხოლოდ იმიტომ, რომ ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი ადეკვატურად ვერ აანალიზებს გზაზე არსებულ სიტუაციას
 • 3
  ნარკოტიკული თრობა იწვევს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა ფაქტორს
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1572
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის შერჩევისას მძღოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს:
 • 1
  მხედველობის პირობებს
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე საგზაო მონიშვნით განსაზღვრულ მოთხოვნებს
 • 3
  თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი გარემოება გასათვალისწინებელი არ არის
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1577
მოძრაობის საპირისპირო მიმართულების ზოლზე გადასვლით გასწრების მანევრის შესრულებისას, საავარიო სიტუაციის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ის გარემოება, რომ მძღოლი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აფასებს, როგორც:
 • 1
  უფრო ნაკლებს ვიდრე სინამდვილეშია
 • 2
  უფრო მეტს ვიდრე სინამდვილეშია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1579
სწორ გზაზე, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს მძღოლი აღიქვამს:
 • 1
  უფრო მეტად, ვიდრე სინამდვილეშია
 • 2
  უფრო ნაკლებად, ვიდრე სინამდვილეშია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1586
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის მძღოლის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1591
სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის გაზრდისას როგორ იცვლება მძღოლის მხედველობის არე?
 • 1
  მხედველობის არე ფართოვდება
 • 2
  მხედველობის არე ვიწროვდება
 • 3
  მხედველობის არე არ იცვლება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill