ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები

სულ:14 ბილეთი
#189
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#192
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#484
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#486
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A და C მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B და C მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ A და B მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ A მიმართულებით
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#488
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ
 • 3
  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
 • 4
  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#770
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  მოძრაობის ზოლებზე აკრძალულ მიმართულებებს
 • 2
  ავტომაგისტრალის ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს
 • 3
  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#774
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს
 • 2
  ავომობილების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლის დასასრულს
 • 3
  საავტომობილო გზის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#778
მოცემული საგზაო ნიშნები:
 • 1
  მიუთითებენ ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას
 • 2
  აღნიშნავენ მოძრაობის ზოლის დასაწყისს
 • 3
  აღნიშნავენ ავტობუსების მოძრაობისათვის გამოყოფილ ზოლს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#779
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს რევერსული მოძრაობის მქონე გზის მონაკვეთის დასაწყისს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#782
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  გაქანების ზოლზე გასვლას
 • 2
  ორმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლას
 • 3
  რევერსულ მოძრაობიან გზის მონაკვეთზე გასვლას
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#789
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  მხოლოდ მოძრაობის ზოლების რაოდენობაზე
 • 2
  მხოლოდ ზოლებზე მოძრაობისათვის დადგენილ რეჟიმებზე
 • 3
  როგორც მოძრაობის ზოლების რაოდენობაზე, ასევე ზოლებზე მოძრაობისათვის დადგენილ რეჟიმებზე
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#790
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  სახიფათო გზისპირს
 • 2
  ხელოვნურ უსწორმასწორობას
 • 3
  უსწორმასწორო გზას
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#798
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#912
“საცხოვრებელი ზონა” არის:
 • 1
  ნებისმიერი ტერიტორია, რომელზეც დასახლებულია ხალხი
 • 2
  განაშენიანებული ტერიტორია, სადაც მოქმედებს სპეციალური საგზაო მოძრაობის წესები და სადაც შესასვლელი და გამოსასვლელი აღნიშნულია შესაბამისი საგზაო ნიშნებით
 • 3
  ნებისმიერი გზა, რომელიც განკუთვნილია ქვეითთა ინტენსიური მოძრაობისათვის
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill