ბილეთების სწავლა

კატეგორია

საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები

სულ:36 ბილეთი
#187
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში ?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მწვანე ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  შავი ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 B+C1, Mill
#189
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#192
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#337
რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?
 • 1
  მოტოციკლი
 • 2
  თეთრი ავტომობილი
 • 3
  მწვანე ავტომობილი
 • 4
  ყველა სატრანსპორტო საშუალება
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#484
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლს
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#486
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A და C მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B და C მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ A და B მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ A მიმართულებით
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#488
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ
 • 3
  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
 • 4
  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#768
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს ავტომაგისტრალს, რომელზედაც მოქმედებს ავტომაგისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#770
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  მოძრაობის ზოლებზე აკრძალულ მიმართულებებს
 • 2
  ავტომაგისტრალის ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს
 • 3
  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#771
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#774
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს
 • 2
  ავომობილების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლის დასასრულს
 • 3
  საავტომობილო გზის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#776
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ზოლზე მოძრაობის ნებადართულ მიმართულებას
 • 2
  განშტოებებზე და გადაკვეთებზე დამუხრუჭების ზოლის დასაწყისს
 • 3
  გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდება ერთი მიმართულებით
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#777
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  დგომის შეზღუდვის ზონის დასასრულს
 • 2
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ ზოლიანი გზის დასასრულს
 • 3
  ცალმხრივმოძრაობიანი გზის ან სავალი ნაწილის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#778
მოცემული საგზაო ნიშნები:
 • 1
  მიუთითებენ ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას
 • 2
  აღნიშნავენ მოძრაობის ზოლის დასაწყისს
 • 3
  აღნიშნავენ ავტობუსების მოძრაობისათვის გამოყოფილ ზოლს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#779
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს რევერსული მოძრაობის მქონე გზის მონაკვეთის დასაწყისს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#780
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ორმხრივმოძრაობიან გზას
 • 2
  რეგულირებადი სადგომის ზონას
 • 3
  რევერსულ მოძრაობიანი გზის მონაკვეთის დასაწყისს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 D Tram B+C1, Mill
#782
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  გაქანების ზოლზე გასვლას
 • 2
  ორმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლას
 • 3
  რევერსულ მოძრაობიან გზის მონაკვეთზე გასვლას
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#784
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  საცხოვრებელი ზონის დასასრულს
 • 2
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ ზოლის მქონე გზის დასასრულს
 • 3
  გასწრების შეზღუდვის ზონის დასასრულს
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#785
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებისათვის განკუთვნილი ზოლის მქონე გზაზე გასვლას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#787
მოძრაობის ზოლზე დადგმული მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  მხოლოდ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას
 • 2
  სავალი ნაწილის მთელ სიგანეზე
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill