ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

მიმთითებელი ნიშნები

სულ:13 ბილეთი
#64
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A, C და D მიმართულებით
 • 2
  A, B, C და D მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ B და C მიმართულებით
 • 4
  მხოლოდ D მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#370
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#375
მოცემულ სიტუაციაში, მოსახვევს გაცდენილი ავტომობილის მძღოლს, მარჯვენა მოსახვევში შესვლის მიზნით:
 • 1
  უფლება აქვს მოაბრუნოს ავტომობილი A მიმართულებით
 • 2
  უფლება აქვს იმოძრაოს უკუსვლით B მიმართულებით
 • 3
  უფლება აქვს იმოძრაოს როგორც A, ასევე B მიმართულებით
 • 4
  მოძრაობა ეკრძალება როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#621
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს მძღოლს წრიულმოძრაობიან გზაჯვარედინთან მიახლოების თაობაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I და III
 • 4
  მხოლოდ IV
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#1152
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზეც მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას, არანაკლებ ორ წამყვან საბურავზე, სავალდებულოა დამაგრებული ჰქონდეს მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1154
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ისინი შედიან ეზოს ტერიტორიაზე?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  ყვითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1155
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ
 • 2
  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ
 • 3
  მხოლოდ პირდაპირ
 • 4
  ყველა მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1156
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ პირდაპირ
 • 2
  მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  პირდაპირ და მარჯვნივ
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1157
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ მარცხნივ
 • 2
  მხოლოდ უკუმიმართულებით (მობრუნება)
 • 3
  მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1159
რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ მწვანე ავტომობილი შედის ეზოში, ხოლო ყვითელი გაჩერებულია?
 • 1
  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1161
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1164
მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
მიმთითებელი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1170
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც ისინია დადგმული?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  ყველასი
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill