ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:27 ბილეთი
#255
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#353
აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#673
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების შესვლას მოცემული მიმართულებით
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#675
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#677
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლი კრძალავს მის მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#679
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და IV
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#681
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ I
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#683
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#685
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#687
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა
 • 2
  კრძალავს საჭაპნე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას
 • 3
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია საჭაპანო ტრანსპორტით მოძრაობისათვის
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#689
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლის მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#691
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ
 • 2
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#697
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 2
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 3
  ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#699
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 3
  მიუთითებს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის არეალს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#731
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით (კმ/სთ)
 • 2
  აღნიშნავს მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვის დასასრულს
 • 3
  აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.24 „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” მოქმედების ზონის დასასრულს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#735
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას
 • 2
  მოცემული მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებების დგომას
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#737
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს სავალ ნაწილზე ღერძულა ხაზის არარსებობის შესახებ
 • 2
  აღნიშნავს ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრულს
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას თვის კენტ რიცხვებში
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#745
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ I და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#746
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#749
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill