ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

პრიორიტეტის ნიშნები

სულ:26 ბილეთი
#654
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა
 • 2
  კრძალავს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი ავტომობილების მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავი მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#655
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#656
მოცემული საგზაო ნიშანი აღნიშნავს:
 • 1
  გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა
 • 2
  გზის ვიწრო მონაკვეთს, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება, უპირატესობა საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით
 • 3
  გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#657
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#658
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#659
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?
 • 1
  მხოლოდ II და III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  ყველა
 • 4
  არცერთი
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#660
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#661
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  უკრძლავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას
 • 3
  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#662
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს „სდექ“ ხაზის წინ გაუჩერებალად მოძრაობის გაგრძელებას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#663
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით
 • 2
  კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად, აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#664
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#665
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზის მონაკვეთის დასაწყისს, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს საპირისპიროდ
 • 2
  მიუთითებს გზას, რომელზედაც ტრანსპორტით მოძრაობა ერთი მიმართულებით ხორციელდება
 • 3
  უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას
პრიორიტეტის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#666
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#667
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას
 • 3
  უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მოძრაობას
პრიორიტეტის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#668
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში ენიჭება მძღოლს არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  არცერთის
 • 4
  ყველას
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#669
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ?
 • 1
  II და III
 • 2
  I და IV
 • 3
  I
 • 4
  I და II
პრიორიტეტის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#670
თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს, მოცემული საგზაო ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე:
 • 1
  50-100 მეტრის მანძილზე
 • 2
  100-150 მეტრის მანძილზე
 • 3
  150-300 მეტრის მანძილზე
 • 4
  300-400 მეტრის მანძილზე
პრიორიტეტის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1356
საერთაშორისო ნორმებისა და წესების შესაბამისად სახიფათო ტვირთი საშიშროების ტიპის მიხედვით იყოფა:
 • 1
  7 კლასად
 • 2
  9 კლასად
 • 3
  11 კლასად
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1357
ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, რომლითაც გადაიზიდება სახიფათო ტვირთი, სამართავად დაიშვებიან მძღოლები მუშაობის არანაკლებ:
 • 1
  1 წლის სტაჟით
 • 2
  2 წლის სტაჟით
 • 3
  3 კლასად
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill
#1358
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას საგზაო-სატრანსპორტო ან/და საგანგებო შემთხვევებში მძღოლი ვალდებულია იმოქმედოს:
 • 1
  მხოლოდ კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის გადაზიდვაზე არსებული წესის შესაბამისად
 • 2
  მხოლოდ კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის ტექნიკური პირობების შესაბამისად
 • 3
  მხოლოდ ტვირთის გამგზავნის მიერ გაცემული წერილობითი ინსტრუქციის შესაბამისად
 • 4
  როგორც კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთის გადაზიდვაზე არსებული წესის, ასევე ტექნიკური პირობებისა და ტვირთის გამგზავნის მიერ გაცემული წერილობითი ინსტრუქციის შესაბამისად
პრიორიტეტის ნიშნები C C1 B+C1, Mill