ბილეთების სწავლა

D1 კატეგორია

მოძრაობის უსაფრთხოება

სულ:99 ბილეთი
#855
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა იმ პირისათვის, რომელიც განიცდის ისეთი სამკურნალო პრეპარატების ზემოქმედებას, რომლებიც აქვეითებენ რეაქციასა და ყურადღებას?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული, თუ აღნიშნული პრეპარატების მიღება განხორციელდა სამედიცინო მიზნებისათვის ექიმის დანიშნულებით
 • 3
  არ არის აკრძალული, თუ პირი გადაადგილდება სიფრთხილის აუცილებელი ზომების გამოყენებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#856
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ პირის მიერ, რომელიც იმყოფება ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში?
 • 1
  არ არის აკრძალული, თუ მას ნარკოტიკული საშუალება მოხმარებული აქვს სამედიცინი მიზნებისათვის, ექიმის დანიშნულებით
 • 2
  არ არის აკრძალული, თუ იგი აღნიშნულის თაობაზე წინასწარ გააფრთხილებს პოლიციის შესაბამის სამსახურს
 • 3
  აკრძალულია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#857
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ პირის მიერ, რომელიც იმყოფება ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული, თუ აღნიშნული პრეპარატის მიღება განხორციელდა სამედიცინი მიზნებისათვის, ექიმის დანიშნულებით
 • 3
  არ არის აკრძალული, თუ იგი გადაადგილდება სიფრთხილის აუცილებელი ზომების გამოყენებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#858
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ პირის მიერ, რომელიც იმყოფება ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული, თუ მძღოლი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება საერთაშორისო მოძრაობაში
 • 3
  არ არის აკრძალული, თუ იგი გადაადგილდება სიფრთხილის აუცილებელი ზომების გამოყენებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#864
სველი ზედაპირის მქონე გზაზე მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:
 • 1
  მოსახვევში მუხრუჭის მკვეთრად გამოყენებამ ან/და მაღალი სიჩქარით შესვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვაზე კონტროლის დაკარგვა
 • 2
  მუხრუჭის მკვეთრი გამოყენება ამცირებს სატრანსპორტო საშუალების მოცურების ალბათობას
 • 3
  მოსახვევში შესვლისას სატრანსპორტო საშუალების მოცურების საშიშროების თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილია სიჩქარის შემცირება მუხრუჭის მკვეთრი გამოყენებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#865
სატრანსპორო საშულების მოცურების საშიშროება უფრო მაღალია:
 • 1
  წვიმის დასაწყისში
 • 2
  წვიმის პერიოდში, მისი დაწყებიდან 30 წუთის შემდეგ
 • 3
  წვიმის დასრულების შემდეგ
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#866
წვიმიან ამინდში მოძრაობისას მძღოლმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს:
 • 1
  ტვირთის გადამზიდავი ავტომობილების მიმართ, რადგან მაღალია ავტომობილის ძარიდან ტვირთის გზაზე გადმოვარდნის საშიშროება
 • 2
  ქვეითთა მიმართ, რადგან ქვეითთა შესაძლო სიჩქარის გამო შეიძლება შეიქმნას საფრთხის შემცველი სიტუაცია
 • 3
  ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალების მიმართ
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#867
რა ასაკამდე ბავშვის უმეთვალყურეოდ დატოვება არის აკრძალული გაჩერებულ სატრანსპორტო საშუალებაში?
 • 1
  6 წლამდე ასაკის
 • 2
  7 წლამდე ასაკის
 • 3
  9 წლამდე ასაკის
 • 4
  12 წლამდე ასაკის
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#874
თუ მძღოლი სხვა გზაზე შესასვლელად მოხვევას ასრულებს, რომლის შესასვლელთანაც მდებარეობს ქვეითთა გადასასვლელი, მან ეს უნდა შეასრულოს:
 • 1
  მხოლოდ დაბალი სიჩქარით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გაჩერდეს და გაატაროს გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითები
 • 2
  ნებიმიერი სიჩქარით, ვინაიდან გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითების მიმართ სარგებლობს პრიორიტეტით
 • 3
  მხოლოდ მაღალი სიჩქარით, რათა დროულად გაიაროს გზის აღნიშნული მონაკვეთი
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#953
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს განსაკუთრებული საფუძვლის გარეშე, მეტისმეტად დაბალი სიჩქარით მოძრაობით გაართულოს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება?
 • 1
  აქვს უფლება, ვინაიდან საგზაო მოძრაობის წესების მიხედვით აკრძალულია მხოლოდ ნებადართული მაქსიმალური სიჩქარის გადაჭარბება
 • 2
  აქვს უფლება, თუ იგი მოძრაობს უკიდურეს მარჯვენა მოძრაობის ზოლში
 • 3
  არა აქვს უფლება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#956
თუ საგზაო მოძრაობის წესების მოთხოვნათა შესაბამისად მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს, მან გზის დათმობის თაობაზე თავისი განზრახვა უნდა გამოხატოს ნათლად:
 • 1
  სიჩქარის შემცირებით ან გაჩერებით
 • 2
  ხმოვანი ან მაშუქი სიგნალის მიცემით
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი მოქმედებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#978
როგორ მოქმედებს ალკოჰოლო მძღოლის რეაქციაზე?
 • 1
  გავლენას არ ახდენს რეაქციაზე
 • 2
  ამცირებს რეაქციის დროს
 • 3
  ზრდის რეაქციის დროს
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#994
თუ მთის გზებზე და ანალოგიური მახასიათებლების მქონე დიდი დახრილობის გზებზე, ორი ერთ და იგივე კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გვერდის აქცევის მიზნით ერთ-ერთმა უნდა იმოძრაოს უკუსვლით, მაშინ უკუსვლით მოძრაობის ვალდებულება წარმოექმნება:
 • 1
  აღმერთზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 2
  დაღმართზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, იმ შემთხვევის გარდა, როცა აშკარად ნათელია, რომ აღმართზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს გაცილებით იოლად შეუძლია ასეთი მანევრის შესრულება, კერძოდ თუ ის იმყოფება გვერდის ასაქცევ ადგილთან ახლოს
 • 3
  დაღმართზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი სატრანსპორტო საშუალებასთან ახლოს იმყოფება გვერდის ასაქცევი ადგილი და რომელი მძღოლისთვის უფრო იოლია ამ მანევრის შესრულება
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#995
თუ მთის გზებზე და ანალოგიური მახასიათებლების მქონე დიდი დახრილობის გზებზე, ორი სატრანსპორტო საშუალებებიდან გვერდის აქცევის მიზნით ერთ-ერთმა უნდა იმოძრაოს უკუსვლით, მაშინ სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობებს უპირატესობა ენიჭებათ:
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსებისა და სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
 • 3
  ყველა სხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1033
თუ მთის გზებზე და ანალოგიური მახასიათებლების მქონე დიდი დახრილობის გზებზე, ორი სატრანსპორტო საშუალებებიდან გვერდის აქცევის მიზნით ერთ-ერთმა უნდა იმოძრაოს უკუსვლით, მაშინ ავტობუსების მძღოლებს უპირატესობა ენიჭებათ:
 • 1
  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობების მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
 • 3
  ყველა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1055
ახდენს თუ არა გავლენას მოძრაობის უსაფრთხოებაზე მძღოლის ემოციური მდგომარეობა?
 • 1
  დიახ, ახდენს
 • 2
  არ ახდენს
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1061
როგორ მოქმედებს მძღოლის გადაღლილობა მის ყურადღებასა და რეაქციაზე საგზაო მოძრაობაში მონაწილეობისას?
 • 1
  ყურადღება ქვეითდება, რეაქციის დრო იზრდება
 • 2
  ყურადღება ქვეითდება, რეაქციის დრო მცირდება
 • 3
  არ იცვლება ყურადღება და არც რეაქციის დრო
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1066
აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა:
 • 1
  მუშა სამუხრუჭო სისტემის გაუმართაობისას
 • 2
  კვების სისტემის ჰერმეტულობის დარღვევისას
 • 3
  მაყუჩის გაუმართაობისას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობისას
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1067
მძღოლი ვალდებულია შეამოწმოს და უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გამართულობა:
 • 1
  მხოლოდ მგზავრობის დაწყებამდე
 • 2
  მგზავრობის დაწყებამდე და მგზავრობისას
 • 3
  მხოლოდ მგზავრობისას
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1068
აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა, თუ:
 • 1
  არ მუშაობს გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობა
 • 2
  გაუმართავია სატრანსპორტო საშუალების შემადგენლობაში მისაბმელი მოწყობილობა
 • 3
  არ მუშაობს სპიდომეტრი
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill