ბილეთების სწავლა

კატეგორია

საგზაო მონიშვნა

სულ:35 ბილეთი
#1249
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1254
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერები აღნიშნავენ:
 • 1
  მანძილს უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე
 • 2
  გზის (მარშრუტის) ნომერს
 • 3
  შესაბამისი ნომრის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის ზოლებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1255
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს
 • 2
  ხაგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1256
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი განივი მონიშვნა აღნიშნავს ადგილს, სადაც:
 • 1
  ქვეითთა ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
 • 2
  საველოსიპედო ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1257
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ორმაგი წყვეტილი ხაზი აღნიშნავს:
 • 1
  გზაჯვარედინზე საველოსიპედო ბილიკებს
 • 2
  ადგილს, სადაც მძღოლი აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს
 • 3
  რევერსულად მოწესრიგებული მოძრაობის ზოლების საზღვრებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1258
გზის სავალი ნაწილის ნაპირის ამღვნიშვნელი უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია, თუ მძღოლი მოძრაობს:
 • 1
  A მიმართულებით
 • 2
  B მიმართულებით
საგზაო მონიშვნა B, B1 C Tram B+C1, Mill
#1259
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერა “BUS” აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია:
 • 1
  ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
 • 2
  ველოსიპედებისა და მოპედებისათვის
 • 3
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1260
გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მოძრაობის ზოლის შუაში დატანილი ისრის ფორმის მონიშვნა აფრთხილებს:
 • 1
  სახიფათო მოსახვევიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე
 • 2
  სავალი ნაწილის შევიწროებასთან, მონაკვეთთან, სადაც მცირდება მოცემული მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობა მიახლოების შესახებ
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1261
ხიდზე დახაზული ვერტიკალური მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  გზის სავალი ნაწილზე მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 2
  გვირაბის, ხიდის და გზაგამტარის და სხვა ნაგებობათა ელემენტების ქვედა ნაპირს, რომლებიც განთავსებულნი არიან 5 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე გზის სავალი ნაწილიდან და რომელთა ქვეშ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადის გზის სავალი ნაწილი
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1564
შნეკურ-როტორული კომბინირებული არხსათხრელი მანქანის ძირითადი სამუშაო ორგანოებია:
 • 1
  ციცხვებიანი როტორი, ციცხვებიანი ჯაჭვი, ცილინდრული შნეკები, გამცლელი ტრანსპორტიორები
 • 2
  ცილინდრული შნეკები, ფრთოვანი ციცხვებიანი როტორი, გამცლელი ტრანსპორტიორები
 • 3
  კონუსური შნეკები, მრავალციცხვიანი როტორი, გამცლელი ტრანსპორტიორები
საგზაო მონიშვნა T, S
#1565
რას სწავლობს მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია?
 • 1
  მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მანქანების მუშაობის კანონზომიერებას
 • 2
  რომელიმე კულტურის მოვლა-მოყვანის სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოთა გეგმას
 • 3
  სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატების მუშაობის კანონზომიერებების და ეფექტური გამოყენების მეთოდებს
 • 4
  რომელიმე კულტურის წარმოების ფინანსურ გეგმას
საგზაო მონიშვნა T, S
#1566
ტექნოლოგიური რუკა წარმოადგენს:
 • 1
  რომელიმე კულტურის მოვლა-მოყვანის სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოთა გეგმას
 • 2
  მანქანათა სისტემას რომელიმე კულტურის მოსაყვანად
 • 3
  რომელიმე კულტურის წარმოების ფინანსურ გეგმას
 • 4
  რომელიმე კულტურის წარმოების ბიზნეს-გეგმას
საგზაო მონიშვნა T, S
#1567
ოპერაციულ-ტექნოლოგიური რუკა წარმოადგენს:
 • 1
  რომელიმე სამუშაოს შესრულების გეგმას
 • 2
  რომელიმე სამუშაოს შესრულების ბიზნეს-გეგმას
 • 3
  სამუშაოთა ჩამონათვალს მოცემული კულტურის წარმოებისთვის
 • 4
  სამუშაოს ჩატარების ფინანსურ მაჩვენებლებს
საგზაო მონიშვნა T, S
#1568
რა მახასიათებლების მიხედვით იყოფა ტრაქტორები კლასებად?
 • 1
  დანიშნულების მიხედვით
 • 2
  ტრანსმისიის მიხედვით
 • 3
  ნომინალური წევის ძალის მიხედვით
 • 4
  ძრავას მიხედვით
საგზაო მონიშვნა T, S
#1569
რა ფიზიკურ-მექანიკური თვისება ახასიათებს ნიადაგს?
 • 1
  კულტურული
 • 2
  წებოვნება
 • 3
  სიმკვრივე
 • 4
  ძრავას მიხედვით
საგზაო მონიშვნა T, S