ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

საგზაო მონიშვნა

სულ:16 ბილეთი
#347
თუ საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მონიშვნების მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მძღოლი ვალდებულია შეასრულოს:
 • 1
  საგზაო ნიშნების მოთხოვნები
 • 2
  საგზაო მონიშვნის მოთხოვნები
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#400
თუ უსაფრთხოების კუნძული, ტუმბო ან მოწყობილობა განლაგებულია ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე, მძღოლმა მას უნდა შემოუაროს:
 • 1
  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან
 • 2
  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან
 • 3
  მარჯვენა, ან მარცხენა მხრიდან
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#876
თუ სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა არ რეგულირდება არც საგზაო შუქნიშნით და არც მარეგულირებლის მეშვეობით, მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას:
 • 1
  უნდა მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაიაროს ქვეითთა გადასავლელი შეუჩერებლად
 • 2
  როგორც ქვეითების მიმართ უპირატესობის მქონემ, უფლება აქვს გაიაროს ქვეითთა გადასასვლელი ნებისმიერი სიჩქარით
 • 3
  სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და გაატაროს ქვეითები
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#877
მძღოლებმა, რომლებიც მოძრაობის მიმართულების შესაბამისი მხრიდან სათანადო წესით მონიშნულ გაჩერებაზე მყოფ სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებისთვის გვერდის ავლას აპირებენ, უნდა:
 • 1
  შეამცირონ სიჩქარე და აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდნენ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრების უსაფრთხო ჩასხდომის ან გადმოსხდომის შესაძლებლობა
 • 2
  გაზარდონ სიჩქარე, რათა სწრაფად გაიარონ და არ შეაფერხონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომის პროცესი
 • 3
  გაჩერდნენ გვერდულასთან და არ დაიძრან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის გაგრძელებამდე
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#948
შესაბამისი საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების არარსებობის შემთხვევაში, ურელსო სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობისათვის ზოლების რაოდენობა განისაზღვრება:
 • 1
  თვით მძღოლის მიერ, სავალი ნაწილის სიგანის, სატრანსპორტო საშუალებების გაბარიტებისა და მათ შორის აუცილებელი ინტერვალის გათვალისწინებით
 • 2
  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს მიერ
 • 3
  კონონით, რომლის თანახმად ასეთი სახის გზა ითვლება ცალხმრივ მოძრაობიან გზად
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#952
ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე განლაგებულ უსაფრთხოების კუნძულს ან ტუმბოს მძღოლმა უნდა შემოუაროს:
 • 1
  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან
 • 2
  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან
 • 3
  მარჯვენა ან მარცხენა მხრიდან
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1248
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1249
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1254
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერები აღნიშნავენ:
 • 1
  მანძილს უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე
 • 2
  გზის (მარშრუტის) ნომერს
 • 3
  შესაბამისი ნომრის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის ზოლებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1255
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს
 • 2
  ხაგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1256
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი განივი მონიშვნა აღნიშნავს ადგილს, სადაც:
 • 1
  ქვეითთა ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
 • 2
  საველოსიპედო ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1257
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ორმაგი წყვეტილი ხაზი აღნიშნავს:
 • 1
  გზაჯვარედინზე საველოსიპედო ბილიკებს
 • 2
  ადგილს, სადაც მძღოლი აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს
 • 3
  რევერსულად მოწესრიგებული მოძრაობის ზოლების საზღვრებს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1258
გზის სავალი ნაწილის ნაპირის ამღვნიშვნელი უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია, თუ მძღოლი მოძრაობს:
 • 1
  A მიმართულებით
 • 2
  B მიმართულებით
საგზაო მონიშვნა B, B1 C Tram B+C1, Mill
#1259
გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერა “BUS” აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია:
 • 1
  ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
 • 2
  ველოსიპედებისა და მოპედებისათვის
 • 3
  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1260
გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მოძრაობის ზოლის შუაში დატანილი ისრის ფორმის მონიშვნა აფრთხილებს:
 • 1
  სახიფათო მოსახვევიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე
 • 2
  სავალი ნაწილის შევიწროებასთან, მონაკვეთთან, სადაც მცირდება მოცემული მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობა მიახლოების შესახებ
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1261
ხიდზე დახაზული ვერტიკალური მონიშვნა აღნიშნავს:
 • 1
  გზის სავალი ნაწილზე მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 2
  გვირაბის, ხიდის და გზაგამტარის და სხვა ნაგებობათა ელემენტების ქვედა ნაპირს, რომლებიც განთავსებულნი არიან 5 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე გზის სავალი ნაწილიდან და რომელთა ქვეშ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადის გზის სავალი ნაწილი
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill